บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นันธลินี 40 นัน-ทะ-ลิ-นี Nan Tha Li Ni หญิง หญืงสาวผู้มีความสุข
นัฐธรตี 36 นัด-ทะ-ระ-ตี Nat Tha Ra Ti หญิง ปราชญ์ผู้มีรัก
ฐิติชดา 24 ทิ-ติ-ชะ-ดา Thi Ti Cha Da หญิง ผู้มีชีวิตดั่งหงษ์
ญาธิภา 15 ยา-ทิ-พา Ya Thi Pha หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
พีรพัชร์ 46 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ชาย เพชรของผู้กล้า, เพชรแห่งความกล้าหาญ
ลัลนลิณ 36 ลัน-นะ-ลิน Lan Na Lin หญิง หญิงผู้มีความงดงาม
อินทิตา 24 อิน-ทิ-ตา In Thi Ta หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
เมธานินท์ 36 เม-ทา-นิน Me Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ปิ่นเกล้า 24 ปิ่น-เก้า Pin Kao ชาย ผู้อยู่เหนือหัว
นิติพนธ์ 42 นิ-ติ-พน Ni Ti Phon ชาย บทกลอนที่มีแบบแผน
เพียงจันทร์ 56 เพียง-จัน Phiang Chan หญิง เทียบได้กับพระจันทร์
ธณณท์ 24 ทะ-นน Tha Non ชาย ผู้มีความสุข
ภณสรัศม์ 42 พน-สะ-รัด Phon Sa Rat ชาย ผู้มีรัศมีแห่งการพูด
ณิชชดา 15 นิด-ชะ-ดา Nit Cha Da หญิง ผู้สูงส่งตลอดกาล
ปาลยุท 19 ปา-ละ-ยุด Pa La Yut ชาย การรักษาและการแข่งขัน
นัฎชลดา 24 นัด-ชะ-ละ-ดา Nat Cha La Da หญิง น้ำที่สูงส่ง
ภัทชนัช 19 พัด-ชะ-นัด Phat Cha Nat ชาย ผู้เกิดมาเจริญ
ธนัญกิตติพัชญ์ 59 ทะ-นัน-กิด-ติ-พัด Tha Nan Kit Ti Phat ชาย เพชรแห่งทรัพย์และชื่อเสียง
วริฏฐ์นิพา 59 วะ-ริด-นิ-พา Wa Rit Ni Pha หญิง แสงสว่างอันประเสริฐยิ่ง
รัษฎ์รวิน 45 รัด-ระ-วิน Rat Ra Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่ของแผ่นดิน
สิรินทร์นิตา 51 สิ-ริน-นิ-ตา Si Rin Ni Ta หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่นอบน้อม
ณัฐสิญานี 46 นัด-สิ-ยา-นี Nat Si Ya Ni หญิง ปราชญ์หญิงผู้รอบรู้
รัฐศนันท์ภัก 54 รัด-สะ-นัน-พัก Rat Sa Nan Phak หญิง ผู้เจริญที่มีความสุขบนแผ่นดิน
เวทวริทธิ์ 41 เวด-วะ-ริด Wet Wa Rit ชาย ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
พนวรรธน์ 45 พะ-นะ-วัด Pha Na Wat ชาย ป่าดงพงไพรที่เต็มไปด้วยความเจริญ
วิทัญญา 24 วิ-ทัน-ยา Wi Than Ya หญิง ผู้ที่มีโชคดีอย่างวิเศษ
พันธ์วริศ 51 พัน-วะ-ริด Phan Wa Rit ชาย นักปราชญ์
พิตรนรินทร์ 51 พิด-นะ-ริน Phit Na Rin หญิง มีทรัพย์ยิ่งใหญ่
ปรุฬห์วิชญ์ 51 ปะ-รุน-วิด Pa Run Wit ชาย เจริญอย่างปราชญ์
ภวรัณชน์ 36 พะ-วัน-รัน Pha Wan Ran หญิง ผู้เกิดมามีความสุข
กัณภัทรรัตน์ 45 กัน-พัด-ทะ-ระ-รัด Kan Phat Tha Ra Rat หญิง ผู้มีหูที่ประเสริฐดั่งดวงแก้ว
ฉัฐชรัตน์ 45 ฉัด-ชะ-รัด Chat Cha Rat หญิง ร่มเงาที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
อันณรัตน์ 45 อัน-นะ-รัด An Na Rat หญิง ที่ที่มีค่ายิ่ง, ดวงแก้วที่มีค่ายิ่ง
ลิณธิภรณ์ 42 ลิน-ทิ-พอน Lin Thi Phon หญิง ผู้น่ารักที่มีความรู้เป็นอาภรณ์
พงษ์สันต์ 51 พง-สัน Phong San ชาย ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยความสุขุมรอบคอบ
พงษ์พจน์ 51 พง-พด Phong Phot ชาย คำพูดของตระกูล
มหัคฆพันธ์ 51 มะ-หัก-คะ-พัน Ma Hak Kha Phan ชาย เชื้อสายที่มีค่า
ณลตา 15 นะ-ละ-ตา Na La Ta หญิง ที่ที่ผูกพัน
พิมพ์พณิชฎา 59 พิม-พะ-นิด-ดา Phim Pha Nit Da หญิง ต้นแบบแห่งความสูงส่งและมั่งคั่ง
รินท์ลิตาพัช 51 ริน-ลิ-ตา-พัด Rin Li Ta Phat หญิง เพชรของผู้เป็นใหญ่
ลิรินทร์ชิสา 51 ลิ-ริน-ชิ-สา Li Rin Chi Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่
ลิรินทร์ธิมา 51 ลิ-ริน-ทิ-มา Li Rin Thi Ma หญิง ผู้มีปัญญาและยิ่งใหญ่
สิริลทร์นิชา 51 สิ-ริน-นิ-ชา Si Rin Ni Cha หญิง ผู้เป็นใหญ่
จิรัสย์ทิตา 51 จิ-รัด-ทิ-ตา Chi Rat Thi Ta หญิง แสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง
ณัฐธปภัสสร์ 56 นัด-ทะ-ปะ-พัด Nat Tha Pa Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
เกศณิชชา 24 เกิด-นิด-ชา Koet Nit Cha หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่ง
จีรสิษฏ์ 50 จี-ระ-สิด Chi Ra Sit ชาย ผู้ประเสริฐอย่างยั่งยืน
กัญปาณัสม์ 42 กัน-ปา-นัด Kan Pa Nat หญิง หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
กัลญาวีร์ 42 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้กล้าหาญ
ธนญญ์นภสสร์ 59 ทะ-นัน-นะ-พัด Tha Nan Na Phat หญิง สวรรค์ที่ทรงไว้ซึ่งความสุข
พิสิฐฏ์เสฎ 64 พิ-สิด-เสด Phi Sit Set ชาย ปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
พิพัธพงษ์ 51 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย เชื้อสายที่มีความเจริญ
พุทธิ์พิพัธ 55 พุด-พิ-พัด Phut Phi Phat ชาย ผู้เจริญและน่าเลื่อมใส
พิพัธพงศ์ 54 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย เชื้อสายที่มีความเจริญ
ณัฏฐ์พิพัธ 64 นัด-พิ-พัด Nat Phi Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
พุทธิพัชร์ 45 พุด-ทิ-พัด Phut Thi Phat ชาย เพชรที่น่าหลงใหล
ฉัตตาพัฒน์ 45 ฉัด-ตา-พัด Chat Ta Phat ชาย ร่มเงาแห่งความเจริญ
อคินธิษณ์ 45 อะ-คิน-ทิด A Khin Thit ชาย แสงสว่างแห่งปัญญา
ณินัทธิ์ทยา 46 นิ-นัด-ทะ-ยา Ni Nat Tha Ya หญิง หัวใจที่ผูกพันตลอดกาล
ณิชลดา 19 นิด-ละ-ดา Nit La Da หญิง เชื่อสายที่มั่นคงตลอดกาล
ลัญฉกร 24 ลัน-ฉะ-กอน Lan Cha Kon ชาย ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
นิชนันทน์ 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขตลอดกาล
ฉัฐธนนท์ 42 ฉัด-ทะ-นน Chat Tha Non ชาย ร่มเงาแห่งความสุข
พัชชนนท์ 36 พัด-ชะ-นน Phat Cha Non ชาย เพชรแห่งความสุข
ธัชชนันท์ 36 ทัด-ชะ-นัน That Cha Nan ชาย ธงแห่งความสุข
สิริญลภัส 41 สิ-ริน-ละ-พัด Si Rin La Phat หญิง ผู้มีความงามเป็นลาภ
นภัสศรัญ 36 นะ-พัด-สะ-รัน Na Phat Sa Ran หญิง ผู้มีค่าที่มาจากสวรรค์
กุลสัมพันธ์ 54 กุน-สัม-พัน Kun Sam Phan ชาย -
กุลสิริยา 36 กุน-สิ-หริ-ยา Kun Si Ri Ya หญิง เชื้อสายแห่งความงาม
กุลวิรัลพัชร์ 59 กุน-วิ-รัน-พัด Kun Wi Ran Phat หญิง วงศ์ตระกูลที่มีค่ายิ่งดุจเพชร
อัชฌาชัจจ์ 45 อัด-ชา-ชัด At Cha Chat หญิง -
เศรษฐนันท์ 50 เสด-ถะ-นัน Set Tha Nan ชาย ผู้มีความสุขดีเลิศ
ติศรณ์พล 46 ติ-สะ-ระ-พน Ti Sa Ra Phon ชาย พลัง3 ประการ อันเป็นที่พึ่ง
พิมพ์พินิท 56 พิม-พิ-นิด Phim Phi Nit หญิง ผู้เป็นแบบอย่างที่แท้จริง
อวัณชลินทร์ 52 อะ-วัน-ชะ-ลิน A Wan Cha Lin หญิง -
พิชิตชา 24 พิ-ชิด-ชา Phi Chit Cha หญิง ผู้พิชิต
พลอยเพชรัตน์ 65 พลอย-เพด-ชะ-รัด Phloi Phet Cha Rat หญิง ดวงแก้วทั้งสาม
เอวาลิลณ์ 45 เอ-วา-ลิน E Wa Lin หญิง ลมหายใจที่สวยงามของชีวิต
พิพัฒน์พล 55 พิ-พัด-พน Phi Phat Phon ชาย กำลังแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ฉัตรอารีย์ 51 ฉัด-อา-รี Chat A Ri หญิง ร่มเงาแห่งความเอื้อเฟื้อ
รัณนิพัฒน์ 51 รัน-นิ-พัด Ran Ni Phat หญิง ผู้เจริญอย่างนิรันดร์
ฌาร์ริญณ์ 45 ชา-ริน Cha Rin หญิง ต้นไม้ของผู้เป็นใหญ่
พิชญ์ชญานีย์ 63 พิด-ชะ-ยา-นี Phit Cha Ya Ni หญิง ปราชญ์หญิงผู้มีความรู้
มัญชุทัต 24 มัน-ชุ-ทัด Man Chu That ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ความงดงาม
วรันณ์ฐิตา 50 วะ-รัน-ทิ-ตา Wa Ran Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นในความเป็นเลิศ
สิรินธภัคค์ 50 สิ-ริน-ทะ-พัก Si Rin Tha Phak หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่เจริญยิ่ง
สิรินทร์ณิชา 50 สิ-ริน-นิ-ชา Si Rin Ni Cha หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญอันบริสุทธิ์
รัฐวรินทร์ 50 รัด-ทะ-วะ-ริน Rat Tha Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่เหนือแว่นแคว้น
พิชญ์พินิช 50 พิด-พิ-นิด Phit Phi Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นนักปราชญ์ตลอดกาล
ปุญชรัศมิ์ 42 ปุน-ชะ-รัด Pun Cha Rat หญิง สตรีผู้มีรัศมีเปล่งปลั่ง
อัญญ์สิตา 42 อัน-สิ-ตา An Si Ta หญิง รอยยิ้มเฉพาะตน, รอยยิ้มที่แตกต่าง
ยุทธศักดิ์ 40 ยุด-ทะ-สัก Yut Tha Sak ชาย อำนาจในการรบ
ธารกร 14 ทา-ระ-กอน Tha Ra Kon ชาย บ่อเกิดของสายน้ำ
ณัฏฐมณฑน์ 54 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง เครื่องประดับของนักปราชญ์
รัษฎากร 23 รัด-สะ-ดา-กอน Rat Sa Da Kon ชาย รายได้ของแผ่นดิน
รัตนจันทร์ 45 รัด-ตะ-นะ-จัน Rat Ta Na Chan หญิง ดวงแก้วและจันทรา
ทัศน์รัตน์ 51 ทัด-สะ-รัด That Sa Rat หญิง ดวงแก้วที่น่ามอง
ชนม์ณกรณ์ 45 ชน-นะ-กอน Chon Na Kon หญิง การเกิด, บ่อเกิด
ธมลณัฏฐ์ 51 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ภัณฑ์ภัสสร 45 พัน-พัด-สอน Phan Phat Son หญิง สิ่งที่มีรัศมี, สิ่งที่มีแสงสว่าง
ธัญณภัสส์ 45 ทัน-นะ-พัด Than Na Phat หญิง รัศมีแห่งโชคลาภ
มัฏฐหทัย 45 มัด-ทะ-หะ-ทัย Mat Tha Ha Thai หญิง หญิงที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์
ปิยะพิณิช 41 ปิ-ยะ-พิ-นิด Pi Ya Phi Nit หญิง ผู้มีรักอันบริสุทธิ์
รินท์ลภัส 41 ริน-ละ-พัด Rin La Phat หญิง ลาภที่ยิ่งใหญ่, ลาภของผู้ยิ่งใหญ่
ศิภาพัชร์ 40 สิ-พา-พัด Si Pha Phat หญิง รัสมีแห่งเพชร
รันชภัค 24 รัน-ชะ-พัก Ran Cha Phak ชาย ผู้มีโชค, ผู้มีความเจริญ
สิรินทรฉัฏฐ์ 65 สิ-ริน-ทะ-ระ-ฉัด Si Rin Tha Ra Chat หญิง ร่มเงาของผู้เป็นใหญ่
ภัคทนัน 24 พัก-ทะ-นัน Phak Tha Nan ชาย ผู้เจริญยิ่งในทรัพย์
ธัญชรัช 24 ทัน-ชะ-รัด Than Cha Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สูงส่งและมั่งมี
ยุพารักษ์ 40 ยุ-พา-รัก Yu Pha Rak หญิง หญิงงามผู้ได้รับการปกป้อง
ศิลปกร 24 สิน-ละ-ปะ-กอน Sin La Pa Kon ชาย บ่อเกิดแห่งศิลปะ
สุวิทย์ 36 สุ-วิด Su Wit ชาย ผู้มีความรู้ดี
ภัคภัท 15 พัก-คะ-พัด Phak Kha Phat ชาย ผู้ประเสริฐและเจริญยิ่ง
ภัณกร 15 พัน-กอน Phan Kon ชาย ผู้ใช้คำพูดที่สร้างสรรค์
นิภาพัฒน์ 40 นิ-พา-พัด Ni Pha Phat หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
พินธุ์พิชา 46 พิน-พิ-ชา Phin Phi Cha หญิง ปราชญ์ผู้มีเสียงอันไพเราะ
พิชาณัฏฐ์ 51 พิ-ชา-นัด Phi Cha Nat หญิง นักปราชญ์
ลัลลพัช 36 ลัด-ละ-พัด Lat La Phat หญิง ผู้น่ารักและเจริญ
รวิปภารัศมิ์ 51 ระ-วิ-ปะ-พา-รัด Ra Wi Pa Pha Rat หญิง แสงสว่าง
ชณันชิดา 24 ชะ-นัน-ชิ-ดา Cha Nan Chi Da หญิง ผู้ชนะคนอื่น
นริศร์ธร 41 นะ-ริด-ทอน Na Rit Thon ชาย ผู้ดำรงความเป็นใหญ่
วัชฏาภรณ์ 41 วัด-ชะ-ตา-พอน Wat Cha Ta Phon หญิง เครื่องประดับอันสูงส่ง
รัชณีภรณ์ 41 รัด-ชะ-นี-พอน Rat Cha Ni Phon หญิง เครื่องประดับในความมืด
ธัชพิชัย 36 ทัด-พิ-ชัย That Phi Chai ชาย ผู้มีชัยชนะที่โดดเด่น.
ฐิรวัธน์ 45 ถิ-ระ-วัด Thi Ra Wat ชาย เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
ณัฎฐวรรษ 41 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความรู้ประดุจฝนอันฉ่ำเย็น
ธิษณ์มนัน 45 ทิด-มะ-นัน Thit Ma Nan ชาย รู้ใจ มีจิตใจที่พร้อมจะเข้าใจ
สุวิราณ์ฉัฐ 55 สุ-วิ-รา-ฉัด Su Wi Ra Chat หญิง ร่มเงาแห่งความดีงาม
ธันย์สุตา 42 ทัน-สุ-ตา Than Su Ta หญิง ผู้มีความโชคดียิ่ง
อัญธิญาน์ 41 อัน-ทิ-ยา An Thi Ya หญิง ผู้มีปัญญาที่แตกต่าง
อัญธิกานต์ 41 อัน-ทิ-กาน An Thi Kan หญิง หญิงงามในยามกลางคืน
ณิชชาพัณณ์ 45 นิด-ชา-พัน Nit Cha Phan หญิง ผูกพันกับความบริสุทธิ์
ณิชพัณณ์ 42 นิด-ชะ-พัน Nit Cha Phan หญิง ผูกพันกับความบริสุทธิ์
วรานิษฐ์ 42 วะ-รา-นิด Wa Ra Nit หญิง ผู้ประเสริฐและสำเร็จ
อัครนันท์ 42 อัก-คะ-ระ-นัน Ak Kha Ra Nan ชาย ผู้มีความสุขและเป็นเลิศ
คชยุธ 19 คะ-ชะ-ยุด Kha Cha Yut ชาย ผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ชรัลธร 24 ชะ-ลัน-ทอน Cha Lan Thon ชาย ผู้เทียบเท่ามหาเทพ
เซีย 24 เซีย Sia หญิง สง่างาม(รากศัพท์จากภาษาละติน)
นนทิกาญจน์ 41 นน-ทิ-กาน Non Thi Kan หญิง ผู้ที่มีความสุขและมีทรัพย์
ธีรยา 24 ที-ระ-ยา Thi Ra Ya หญิง ผู้ฉลาดรอบรู้
สุนันท์ชิตา 42 สุ-นัน-ชิ-ตา Su Nan Chi Ta หญิง ผู้มีชัยชนะเป็นที่ยินดียิ่ง
พรกมล 24 พอน-กะ-มน Phon Ka Mon หญิง จิตใจที่ประเสริฐ
ธนดิษฐ์ 36 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ชาย ผู้สร้างทรัพย์
ธัญสร 23 ทัน-ยะ-สอน Than Ya Son หญิง ช่อดอกไม้
พินัยศักดิ์ 55 พิ-นัย-สัก Phi Nai Sak ชาย อำนาจและเงิน
เมธัสสิทธิ์ 51 เม-ทัด-สิด Me That Sit ชาย ปราชญ์ผู้มีปัญญาและอำนาจ
กานต์ฐพิชญ์ 55 กาน-ถะ-พิด Kan Tha Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคงในสิ่งอันเป็นที่รัก
อรุณวิชญ์ 41 อะ-รุน-วิด A Run Wit ชาย แสงของนักปราชญ์
เสฏฐวัฒน์ 54 เสด-ถะ-วัด Set Tha Wat ชาย ผู้มีความเจริญดีเลิศ
ธีร์วศิษฐ์ 63 ที-วะ-สิด Thi Wa Sit ชาย นักปราชผู้ดีเลิศยอดเยี่ยมที่สุด ผู้ที่ร่ำรวยมั่งคั่ง
ธัญวัลย์ 45 ทัน-ยะ-วัน Than Ya Wan หญิง ผู้เกิดในตระกูลที่รุ่งเรือง
ธวัลฉัตร์ 45 ทะ-วัน-ฉัด Tha Wan Chat หญิง ร่มเงาอันบริสุทธิ์
ธนันณิยา 36 ทะ-นัน-นิ-ยา Tha Nan Ni Ya หญิง ผู้มีทรัพย์เป็นของตน
ฏีติญาร์ 41 ตี-ติ-ยา Ti Ti Ya หญิง ผู้มีความรู้อย่างไร้ที่ติ
ติวรัชฏ์ 41 ติ-วะ-รัด Ti Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งอย่างไม่มีที่ติ
ศักดิ์วรุฒ 40 สัก-วะ-รุด Sak Wa Rut ชาย ผู้มีอำนาจและความรู้
คิรีศักดิ์ 45 คิ-รี-สัก Khi Ri Sak ชาย ผู้มีอำนาจเหนือขุนเขา
ศักดิ์ชวิศ 45 สัก-ชะ-วิด Sak Cha Wit ชาย ผู้มีอำนาจและปัญญา
กัษณศักดิ์ 40 กัด-สะ-นะ-สัก Kat Sa Na Sak ชาย ผู้มีอำนาจ
สิทธิวินท์ 45 สิด-ทิ-วิน Sit Thi Win ชาย ผู้มีอำนาจ
สิทธิชนม์ 41 สิด-ทิ-ชน Sit Thi Chon ชาย ผู้มีอำนาจเหนือปวงชน
ธนัญทิกา 24 ทะ-นัน-ทิ-กา Tha Nan Thi Ka หญิง ผู้มีทรัพย์
อริชาภัช 24 อะ-ริ-ชา-พัด A Ri Cha Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรอบรู้
ธันย์ธนกฤษฏ์ 63 ทัน-ทะ-นะ-กริด Than Tha Na Krit ชาย ผู้มีโชค มีทรัพย์และความสำเร็จ
ชนทัช 14 ชะ-นะ-ทัด Cha Na That ชาย ผู้ให้แก่คนทั้งหลาย
อัศราวุฒิ 36 อัด-สะ-รา-วุด At Sa Ra Wut ชาย ผู้มีความรู้และยิ่งใหญ่
ปัญชวัช 24 ปัน-ชะ-วัด Pan Cha Wat ชาย ผู้มีปัญญาว่องไว
ณัชชวัท 24 นัด-ชะ-วัด Nat Cha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้คล่องแคล่ว
ธัญญ์นวิน 45 ทัน-นะ-วิน Than Na Win ชาย ผู้ประสบแต่ความโชคดี
ลรินญา 24 ละ-ริน-ยา La Rin Ya หญิง ผู้มีความรู้ มีความงดงาม
ธนภรภัทร 24 ทะ-นะ-พอน-พัด Tha Na Phon Phat หญิง ผู้ค้ำจุนสมบัติอันประเสริฐ
ชญภพ 15 ชะ-ยะ-พบ Cha Ya Phop ชาย แผ่นดินแห่งชัยชนะ
ภครัช 15 พะ-คะ-รัด Pha Kha Rat ชาย ผู้เจริญและสูงส่ง
พงษ์เพ็ชร์ 56 พง-เพ็ด Phong Phet ชาย ผู้เป็นดั่งเพชรของตระกูล
ภัทธนิน 24 พัด-ทะ-นิน Phat Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญในทรัพย์สมบัติ
นัทลิตา 24 นัด-ลิ-ตา Nat Li Ta หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
จักธนัฐพันธ์ 63 จัก-ทะ-นัด-พัน Chak Tha Nat Phan ชาย ผู้มีเชื่อสายของนักปราชญ์
จรัณฐณัฏฐ์ 64 จะ-รัน-ทะ-นัด Cha Ran Tha Nat ชาย การเดินทางของนักปราชญ์
จัญญพัชร 36 จัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้มีกิริยาที่ดีดุจเพชร
จัญญนัฐ 36 จัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
ธัญญนนท์ 36 ทัน-ยะ-นน Than Ya Non ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขด้วยลาภ
ณัฐฌปวีร์ 51 นัด-ชะ-ปะ-วี Nat Cha Pa Wi หญิง นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ณัฐพิพัฒน์ 59 นัด-พิ-พัด Nat Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
ณัฐวิวัฒน์ 55 นัด-วิ-วัด Nat Wi Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
ณัฐณพัชร์ 50 นัด-นะ-พัด Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีค่าดุจเพชร
วัชรเศรษฐ์ 51 วัด-ชะ-ระ-เสด Wat Cha Ra Set ชาย ผู้ประเสริฐดั่งเพชร
ไอศ์ชิตา 41 อัย-ชิ-ตา Aiya Chi Ta หญิง หญิงผู้อ่อนน้อมและน่ารัก
วริทธิ์ษญา 41 วะ-ริด-สะ-ยา Wa Rit Sa Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
ศุพัสฐ์ษญา 54 สุ-พัด-สะ-ยา Su Phat Sa Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
พิมพ์ชนิยา 54 พิม-ชะ-นิ-ยา Phim Cha Ni Ya หญิง ผู้มีตนเองเป็นต้นแบบ
พิมพ์ชนริน 54 พิม-ชะ-นะ-ริน Phim Cha Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่เป็นต้นแบบแห่งชัยชนะ
พิมพ์ชณัฐ 54 พิม-ชะ-นัด Phim Cha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบ
พิมพ์ชยุพา 54 พิม-ชะ-ยุ-พา Phim Cha Yu Pha หญิง หญิงสาวผู้เป็นต้นแบบ
ภัทรรัษฎ์ 36 พัด-ทะ-ระ-รัด Phat Tha Ra Rat หญิง ผู้เจริญและเกิดมาสูงส่ง
อัฐพิชญ์ 46 อัด-ทะ-พิด At Tha Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
เริงจิณณ์ 41 เริง-จิน Roeng Chin หญิง ผู้ประพฤติดีแล้วด้วยความสุข
รุตนิรันดร์ 44 รุด-นิ-รัน Rut Ni Ran ชาย เสียงตลอดกาล, ยินดีตลอดไป
รุจวิภู 24 รุด-วิ-พู Rut Wi Phu ชาย ผู้เป็นเจ้าอันรุ่งเรือง
รุจวรงค์ 36 รุด-วะ-รง Rut Wa Rong ชาย ผู้มีเมตตาจิตที่รุ่งเรือง
ริลัลล์ธิชา 50 ริ-ลัน-ทิ-ชา Ri Lan Thi Cha หญิง เกิดจากความงามแต่แรกเริ่ม
รินรณา 23 ริน-ระ-นา Rin Ra Na หญิง เสียงน้ำไหล
รินทร์ภพ 36 ริน-ทะ-พบ Rin Tha Phop ชาย เจ้าแห่งโลก
รินทร์นิระพี 59 ริน-นิ-ระ-พี Rin Ni Ra Phi หญิง ตะวันที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล
รินทร์ธนัน 45 ริน-ทะ-นัน Rin Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
รินคำรินทร์ 45 ริน-คำ-ริน Rin Kham Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่พูดไปเรื่อยๆ
รัตยภัสสร์ 51 รัด-ตะ-ยะ-พัด Rat Ta Ya Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ภัสสร 51 รัด-พัด-สอน Rat Phat Son หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ธมน 42 รัด-ทะ-มน Rat Tha Mon หญิง ผู้สวยงามแม้กลางคืน
รัตน์อมรินทร์ 63 รัด-อัม-มะ-ริน Rat Am Ma Rin หญิง แก้วของพระอินทร์
รัตนลดา 24 รัด-ตะ-นะ-ละ-ดา Rat Ta Na La Da หญิง สายอันมีคุณค่ายิ่ง
รัตน์ภูวิศ 45 รัด-พู-วิด Rat Phu Wit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินดุจดวงแก้ว
รัตน์ปวัน 42 รัด-ปะ-วัน Rat Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
รัตน์นารา 36 รัด-นา-รา Rat Na Ra หญิง รัศมีรุ่งเรืองดังแก้ว
รัตนชนก 24 รัด-ตะ-นะ-ชะ-นก Rat Ta Na Cha Nok หญิง ผู้กำเนิดความมีคุณค่า,พ่อแก้ว
รัตนฉัตร์ 41 รัด-ตะ-นะ-ฉัด Rat Ta Na Chat หญิง ใต้ร่มเงาอันมีคุณค่า, ฉัตรแก้ว
รัตติยาภรณ์ 46 รัด-ติ-ยา-พอน Rat Ti Ya Phon หญิง ผู้ประดับด้วยกลางคืน
รัตติยากรณ์ 46 รัด-ติ-ยา-กอน Rat Ti Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดตอนกลางคืน, ผู้ชำนาญยามราตรี
รัณธิชา 24 รัน-ทิ-ชา Ran Thi Cha หญิง ผู้เกิดจากความยินดี
รัณธนัชฌ์ 42 รัน-ทะ-นัด Ran Tha Nat ชาย ผู้มีกริยาดีในการแสวงหาทรัพย์
รัฐอาชว์ 41 รัด-ทะ-อาด Rat Tha At ชาย ผู้ซื่อตรงแห่งรัฐ
รัฐศรัณย์ 54 รัด-ถะ-สะ-รัน Rat Tha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งประเทศ
รัฐวิรัล 41 รัด-วิ-รัน Rat Wi Ran หญิง ผู้หายากยิ่งในประเทศ
รัฐวงศ์ 41 รัด-ถะ-วง Rat Tha Wong ชาย ตระกูลแห่งรัฐ
รัฐรณพีร์ 54 รัด-รน-นะ-พี Rat Ron Na Phi หญิง ผู้กล้าในการรบของรัฐ
รัฐนีรัมพร 54 รัด-ทะ-นี-รัม-พอน Rat Tha Ni Ram Phon หญิง น้ำ ฟ้า และประเทศ
รัฐนิธิศ 41 รัด-นิ-ทิด Rat Ni Thit ชาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์ของประเทศ
รัฐธารณ์ 40 รัด-ทาน Rat Than ชาย ผู้ค้ำจุนประเทศ
รัฐฐานีย์ 56 รัด-ถา-นี Rat Tha Ni หญิง ผู้ตั้งมั่นในประเทศ
รัฐกิตตน์ 42 รัด-ทะ-กิด Rat Tha Kit ชาย ผู้รายงานแห่งรัฐ
รัฏฐาธยาน์ 54 รัด-ถา-ทะ-ยา Rat Tha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเพ่งพิจารณาของประเทศ
รัฏฐ์ยมล 54 รัด-ยะ-มน Rat Ya Mon หญิง คู่ใจแห่งรัฐ
รัฏฐ์ธินิดา 54 รัด-ทิ-นิ-ดา Rat Thi Ni Da หญิง หญิงผู้มั่นคงของประเทศ
รัฏฐ์ธวัน 54 รัด-ทะ-วัน Rat Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์แห่งประเทศ
รัฏฐณัฏฐา 54 รัด-ถะ-นัด-ถา Rat Tha Nat Tha หญิง นักปราชญ์ของประเทศ
รัฏฏิการ์ 45 รัด-ติ-กา Rat Ti Ka หญิง งานกลางคืน
รัญช์รยา 36 รัน-ระ-ยา Ran Ra Ya หญิง ผู้มีความรู้น่ายกย่อง
รัญช์นิตา 36 รัน-ชะ-นิ-ตา Ran Cha Ni Ta หญิง ผู้ยินดีทีได้รับการอบรมอันดี
รัญชน์ศรันย์ 65 รัน-ชะ-สะ-รัน Ran Cha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ายินดี
รัญชน์วรัตถ์ 55 รัน-ชะ-วะ-รัด Ran Cha Wa Rat หญิง ผู้มีเจริญอันน่ายินดียิ่ง
รัญชน์ลภัส 46 รัน-ละ-พัด Ran La Phat หญิง ผู้มีลาภยศอันน่ายินดี
รัญชน์ฤทัย 42 รัน-รึ-ทัย Ran Rue Thai หญิง เจ้าแห่งหัวใจที่น่ายินดี
รัญชน์ภูรี 42 รัน-พู-รี Ran Phu Ri หญิง ผู้มีปัญญากว้างไกลที่น่ายินดี,แผ่นดินที่น่ายินดี
รัญชน์ภวิล 45 รัน-พะ-วิน Ran Pha Win หญิง ผู้ดำรงความยินดีตลอดกาล
รัญชน์ปภัสร์ 55 รัน-ปะ-พัด Ran Pa Phat หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่น่ายินดี
รัญชน์นิบุณ 45 รัน-นิ-บุน Ran Ni Bun ชาย ผู้มีฝีมืออันน่ายินดี
รัญชน์นวัช 45 รัน-นะ-วัด Ran Na Wat ชาย ผู้เยาว์วัยที่น่ายินดี
รัญชน์ธร 36 รัด-ชะ-ทอน Rat Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความยินดี
รัญชน์ณิชชา 42 รัด-ชะ-นิด-ชา Rat Cha Nit Cha หญิง ผู้เกิดมาบริสุทธิ์ที่น่ายินดี
รัญชน์ชวินทร์ 59 รัน-ชะ-วิน Ran Cha Win หญิง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความคิดที่น่ายินดี
รัฌสร 24 รัด-ชะ-สอน Rat Cha Son หญิง ประเสริฐเพียงเท่าธุลี
รัชสิญจน์ 45 รัด-ชะ-สิน Rat Cha Sin ชาย การรดน้ำราชสมบัติ
รัชสกล 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ผู้เป็นทุกอย่างของบ้านเมือง
รัชศกล 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ได้ทุกอย่างดังราชา
รัชยากร 24 รัด-ชะ-ยา-กอน Rat Cha Ya Kon หญิง ผู้สร้างหญิงของประเทศ,ผู้มีแสงแห่งหญิงของราชา
รัชภพ 19 รัด-ชะ-พบ Rat Cha Phop ชาย แผ่นดินแห่งราชา
รัชนิกร 24 รัด-ชะ-นิ-กอน Rat Cha Ni Kon หญิง พระจันทร์ ดวงจันทร์ ผู้ทำกลางคืน
รัชธนัท 24 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยดุจราชา
รัชธนกร 24 รัด-ทะ-นะ-กอน Rat Tha Na Kon ชาย ผู้สร้างทรัพย์สินดุจราชา
รัชธน 19 รัด-ชะ-ทน Rat Cha Thon ชาย ทรัพย์แห่งราชา
รัชต์วนันต์ 54 รัด-วะ-นัน Rat Wa Nan หญิง ป่าเงิน
รัชต์ระพี 45 รัด-ระ-พี Rat Ra Phi หญิง รุ่งเรืองด้วยเงินตรา
รัชต์พิพัฒน์ 63 รัด-ชะ-พิ-พัด Rat Cha Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญยิ่งเรื่องเงิน
รัชต์ธนัท 36 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้มีทรัพย์และเงิน
รัชฏ์ชรัยย์ 63 ชัด-ชะ-รัย Chat Cha Rai หญิง เจ้าแห่งน้ำที่มีเงิน
รัชญาธาร 24 รัด-ชะ-ยา-ทาน Rat Cha Ya Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของแผ่นดิน
รัชญณัท 24 รัด-ชะ-ยะ-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ผู้ให้ความรู้ซึ่งรอบรู้ในราชการ
รัชฌาวินทร์ 45 รัด-ชา-วิน Rat Cha Win หญิง ผู้มีการเกิดมาในราชสมบัติ, ผู้มีการพิจารณาในราชสมบัติ
โชตญารัช 24 โชด-ตะ-ยา-รัด Chot Ta Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้อันรุ่งเรืองในราชการ
รัชชวัสส์ 45 รัด-ชะ-วัด Rat Cha Wat ชาย ปีแห่งราชสมบัติ
นภัสณินทร์ 45 นะ-พัด-สะ-นิน Na Phat Sa Nin หญิง ท้องฟ้าของผู้เป็นใหญ่
นภัสนันทน์ 46 นะ-พัด-สะ-นัน Na Phat Sa Nan หญิง ทองฟ้าแห่งความสุข
ไอยาวริญ 42 อัย-ยา-วะ-ริน Aiya Ya Wa Rin หญิง ผู้ทรงปัญญาเป็นเลิศ
ปัญธนัชช์ 36 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์ภฤศ 45 นัด-พะ-ริด Nat Pha Rit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้มาก
กฤษธนัฏฐ์ 46 กริด-ทะ-นัด Krit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ไอยนิตา 36 อัย-นิ-ตา Aiya Ni Ta หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่นอบน้อม
ไอยรยา 36 อัย-ระ-ยา Aiya Ra Ya หญิง สายน้ำที่ยิ่งใหญ่
ณัฏฐ์ทปภา 41 นัด-ทะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ไอศ์ฌฎา 42 อัย-ชะ-ดา Aiya Cha Da หญิง ผู้สูงส่งและน่ารัก
ณัฏฐ์ชาภา 41 นัด-ชา-พา Nat Cha Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
เฌออันธ์ 41 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ธรินทร์ชิตา 41 ทะ-ริน-ชิ-ตา Tha Rin Chi Ta หญิง ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
ฌาณัฏฐ์ 42 ชา-นัด Cha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีอายุยืนยาว
ภัคธณินทร์ 41 พัก-ทะ-นิน Phak Tha Nin หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
ฌิวพัชร์ 42 ชิ-วะ-พัด Chi Wa Phat หญิง ต้นไม้และเพชร
เฌออันน์ 42 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ณัณฐณัชช์ 45 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ศกุนตลา 24 สะ-กุน-ตะ-ลา Sa Kun Ta La หญิง ตัวละครในวรรณคดี
ศศิณา 24 สะ-สิ-นา Sa Si Na หญิง ดวงจันทร์
พิเศษธ์สุทธิ์ 64 พิ-เสด-สุด Phi Set Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้พิเศษและบริสุทธิ์
ปุณณ์ชิสา 36 ปุน-ชิ-สา Pun Chi Sa หญิง หญิงสาวผู้เต็มเปี่ยม บริบูรณ์และมีอำนาจวาสนา
ณภัทรรัชย์ 42 นะ-พัด-ทะ-ระ-รัด Na Phat Tha Ra Rat หญิง ผู้สูงส่งที่เจริญงดงาม
กฤตทวัฒ 19 กริด-ทะ-วัด Krit Tha Wat ชาย ผู้เจริญแล้ว
ภูมิรวิชญ์ 41 พูม-ระ-วิด Phum Ra Wit ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
ลักษณ์นารา 40 ลัก-นา-รา Lak Na Ra หญิง รัศมีได้ลักษณะมีรัศมีงาม
กัญปกรณ์ภัส 42 กัน-ปะ-กอน-พัด Kan Pa Kon Phat หญิง หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
กัลย์ณภัค 42 กัน-ละ-นะ-พัก Kan La Na Phak หญิง หญิงที่มีโชคในด้านความรู้
ภูวพัฒฒ์ 36 พู-วะ-พัด Phu Wa Phat ชาย ผู้อยู่บนแผ่นดินแห่งความเจริญ
วีรดิษฐ์ 44 วี-ระ-ดิด Wi Ra Dit ชาย คงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
ฐณิฌาฆ์ 36 ทะ-นิ-ชา Tha Ni Cha หญิง รากฐานแห่งความสะอาดและบริสุทธิ์