บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เอวาลิลณ์ พุธ 45 เอ-วา-ลิน E Wa Lin หญิง ลมหายใจที่สวยงามของชีวิต
พิพัฒน์พล พุธ 55 พิ-พัด-พน Phi Phat Phon ชาย กำลังแห่งความเจริญรุ่งเรือง
รัณนิพัฒน์ พุธ 51 รัน-นิ-พัด Ran Ni Phat หญิง ผู้เจริญอย่างนิรันดร์
วรันณ์ฐิตา พุธ 50 วะ-รัน-ทิ-ตา Wa Ran Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นในความเป็นเลิศ
สิรินธภัคค์ พุธ 50 สิ-ริน-ทะ-พัก Si Rin Tha Phak หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่เจริญยิ่ง
รัฐวรินทร์ พุธ 50 รัด-ทะ-วะ-ริน Rat Tha Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่เหนือแว่นแคว้น
ยุทธศักดิ์ พุธ 40 ยุด-ทะ-สัก Yut Tha Sak ชาย อำนาจในการรบ
ธารกร พุธ 14 ทา-ระ-กอน Tha Ra Kon ชาย บ่อเกิดของสายน้ำ
ณัฏฐมณฑน์ พุธ 54 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง เครื่องประดับของนักปราชญ์
รัษฎากร พุธ 23 รัด-สะ-ดา-กอน Rat Sa Da Kon ชาย รายได้ของแผ่นดิน
ทัศน์รัตน์ พุธ 51 ทัด-สะ-รัด That Sa Rat หญิง ดวงแก้วที่น่ามอง
ธมลณัฏฐ์ พุธ 51 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ภัณฑ์ภัสสร พุธ 45 พัน-พัด-สอน Phan Phat Son หญิง สิ่งที่มีรัศมี, สิ่งที่มีแสงสว่าง
มัฏฐหทัย พุธ 45 มัด-ทะ-หะ-ทัย Mat Tha Ha Thai หญิง หญิงที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์
รินท์ลภัส พุธ 41 ริน-ละ-พัด Rin La Phat หญิง ลาภที่ยิ่งใหญ่, ลาภของผู้ยิ่งใหญ่
ภัคทนัน พุธ 24 พัก-ทะ-นัน Phak Tha Nan ชาย ผู้เจริญยิ่งในทรัพย์
ยุพารักษ์ พุธ 40 ยุ-พา-รัก Yu Pha Rak หญิง หญิงงามผู้ได้รับการปกป้อง
ศิลปกร พุธ 24 สิน-ละ-ปะ-กอน Sin La Pa Kon ชาย บ่อเกิดแห่งศิลปะ
สุวิทย์ พุธ 36 สุ-วิด Su Wit ชาย ผู้มีความรู้ดี
ภัคภัท พุธ 15 พัก-คะ-พัด Phak Kha Phat ชาย ผู้ประเสริฐและเจริญยิ่ง
ภัณกร พุธ 15 พัน-กอน Phan Kon ชาย ผู้ใช้คำพูดที่สร้างสรรค์
นิภาพัฒน์ พุธ 40 นิ-พา-พัด Ni Pha Phat หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
รวิปภารัศมิ์ พุธ 51 ระ-วิ-ปะ-พา-รัด Ra Wi Pa Pha Rat หญิง แสงสว่าง
นริศร์ธร พุธ 41 นะ-ริด-ทอน Na Rit Thon ชาย ผู้ดำรงความเป็นใหญ่
ฐิรวัธน์ พุธ 45 ถิ-ระ-วัด Thi Ra Wat ชาย เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
ณัฎฐวรรษ พุธ 41 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความรู้ประดุจฝนอันฉ่ำเย็น
ธิษณ์มนัน พุธ 45 ทิด-มะ-นัน Thit Ma Nan ชาย รู้ใจ มีจิตใจที่พร้อมจะเข้าใจ
ธันย์สุตา พุธ 42 ทัน-สุ-ตา Than Su Ta หญิง ผู้มีความโชคดียิ่ง
วรานิษฐ์ พุธ 42 วะ-รา-นิด Wa Ra Nit หญิง ผู้ประเสริฐและสำเร็จ
อัครนันท์ พุธ 42 อัก-คะ-ระ-นัน Ak Kha Ra Nan ชาย ผู้มีความสุขและเป็นเลิศ
ธีรยา พุธ 24 ที-ระ-ยา Thi Ra Ya หญิง ผู้ฉลาดรอบรู้
พรกมล พุธ 24 พอน-กะ-มน Phon Ka Mon หญิง จิตใจที่ประเสริฐ
ธนดิษฐ์ พุธ 36 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ชาย ผู้สร้างทรัพย์
พินัยศักดิ์ พุธ 55 พิ-นัย-สัก Phi Nai Sak ชาย อำนาจและเงิน
เมธัสสิทธิ์ พุธ 51 เม-ทัด-สิด Me That Sit ชาย ปราชญ์ผู้มีปัญญาและอำนาจ
เสฏฐวัฒน์ พุธ 54 เสด-ถะ-วัด Set Tha Wat ชาย ผู้มีความเจริญดีเลิศ
ธีร์วศิษฐ์ พุธ 63 ที-วะ-สิด Thi Wa Sit ชาย นักปราชผู้ดีเลิศยอดเยี่ยมที่สุด ผู้ที่ร่ำรวยมั่งคั่ง
ธนันณิยา พุธ 36 ทะ-นัน-นิ-ยา Tha Nan Ni Ya หญิง ผู้มีทรัพย์เป็นของตน
ศักดิ์วรุฒ พุธ 40 สัก-วะ-รุด Sak Wa Rut ชาย ผู้มีอำนาจและความรู้
คิรีศักดิ์ พุธ 45 คิ-รี-สัก Khi Ri Sak ชาย ผู้มีอำนาจเหนือขุนเขา
กัษณศักดิ์ พุธ 40 กัด-สะ-นะ-สัก Kat Sa Na Sak ชาย ผู้มีอำนาจ
สิทธิวินท์ พุธ 45 สิด-ทิ-วิน Sit Thi Win ชาย ผู้มีอำนาจ
ธันย์ธนกฤษฏ์ พุธ 63 ทัน-ทะ-นะ-กริด Than Tha Na Krit ชาย ผู้มีโชค มีทรัพย์และความสำเร็จ
อัศราวุฒิ พุธ 36 อัด-สะ-รา-วุด At Sa Ra Wut ชาย ผู้มีความรู้และยิ่งใหญ่
ธนภรภัทร พุธ 24 ทะ-นะ-พอน-พัด Tha Na Phon Phat หญิง ผู้ค้ำจุนสมบัติอันประเสริฐ
ภัทธนิน พุธ 24 พัด-ทะ-นิน Phat Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญในทรัพย์สมบัติ
นัทลิตา พุธ 24 นัด-ลิ-ตา Nat Li Ta หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ณัฐพิพัฒน์ พุธ 59 นัด-พิ-พัด Nat Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
ณัฐวิวัฒน์ พุธ 55 นัด-วิ-วัด Nat Wi Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
ภัทรรัษฎ์ พุธ 36 พัด-ทะ-ระ-รัด Phat Tha Ra Rat หญิง ผู้เจริญและเกิดมาสูงส่ง
รุตนิรันดร์ พุธ 44 รุด-นิ-รัน Rut Ni Ran ชาย เสียงตลอดกาล, ยินดีตลอดไป
รินรณา พุธ 23 ริน-ระ-นา Rin Ra Na หญิง เสียงน้ำไหล
รินทร์ภพ พุธ 36 ริน-ทะ-พบ Rin Tha Phop ชาย เจ้าแห่งโลก
รินทร์นิระพี พุธ 59 ริน-นิ-ระ-พี Rin Ni Ra Phi หญิง ตะวันที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล
รินทร์ธนัน พุธ 45 ริน-ทะ-นัน Rin Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
รินคำรินทร์ พุธ 45 ริน-คำ-ริน Rin Kham Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่พูดไปเรื่อยๆ
รัตยภัสสร์ พุธ 51 รัด-ตะ-ยะ-พัด Rat Ta Ya Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ภัสสร พุธ 51 รัด-พัด-สอน Rat Phat Son หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ธมน พุธ 42 รัด-ทะ-มน Rat Tha Mon หญิง ผู้สวยงามแม้กลางคืน
รัตน์อมรินทร์ พุธ 63 รัด-อัม-มะ-ริน Rat Am Ma Rin หญิง แก้วของพระอินทร์
รัตนลดา พุธ 24 รัด-ตะ-นะ-ละ-ดา Rat Ta Na La Da หญิง สายอันมีคุณค่ายิ่ง
รัตน์ภูวิศ พุธ 45 รัด-พู-วิด Rat Phu Wit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินดุจดวงแก้ว
รัตน์ปวัน พุธ 42 รัด-ปะ-วัน Rat Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
รัตน์นารา พุธ 36 รัด-นา-รา Rat Na Ra หญิง รัศมีรุ่งเรืองดังแก้ว
รัตติยาภรณ์ พุธ 46 รัด-ติ-ยา-พอน Rat Ti Ya Phon หญิง ผู้ประดับด้วยกลางคืน
รัตติยากรณ์ พุธ 46 รัด-ติ-ยา-กอน Rat Ti Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดตอนกลางคืน, ผู้ชำนาญยามราตรี
รัฐศรัณย์ พุธ 54 รัด-ถะ-สะ-รัน Rat Tha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งประเทศ
รัฐวิรัล พุธ 41 รัด-วิ-รัน Rat Wi Ran หญิง ผู้หายากยิ่งในประเทศ
รัฐวงศ์ พุธ 41 รัด-ถะ-วง Rat Tha Wong ชาย ตระกูลแห่งรัฐ
รัฐรณพีร์ พุธ 54 รัด-รน-นะ-พี Rat Ron Na Phi หญิง ผู้กล้าในการรบของรัฐ
รัฐนีรัมพร พุธ 54 รัด-ทะ-นี-รัม-พอน Rat Tha Ni Ram Phon หญิง น้ำ ฟ้า และประเทศ
รัฐนิธิศ พุธ 41 รัด-นิ-ทิด Rat Ni Thit ชาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์ของประเทศ
รัฐธารณ์ พุธ 40 รัด-ทาน Rat Than ชาย ผู้ค้ำจุนประเทศ
รัฐฐานีย์ พุธ 56 รัด-ถา-นี Rat Tha Ni หญิง ผู้ตั้งมั่นในประเทศ
รัฐกิตตน์ พุธ 42 รัด-ทะ-กิด Rat Tha Kit ชาย ผู้รายงานแห่งรัฐ
รัฏฐาธยาน์ พุธ 54 รัด-ถา-ทะ-ยา Rat Tha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเพ่งพิจารณาของประเทศ
รัฏฐ์ยมล พุธ 54 รัด-ยะ-มน Rat Ya Mon หญิง คู่ใจแห่งรัฐ
รัฏฐ์ธินิดา พุธ 54 รัด-ทิ-นิ-ดา Rat Thi Ni Da หญิง หญิงผู้มั่นคงของประเทศ
รัฏฐ์ธวัน พุธ 54 รัด-ทะ-วัน Rat Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์แห่งประเทศ
รัฏฐณัฏฐา พุธ 54 รัด-ถะ-นัด-ถา Rat Tha Nat Tha หญิง นักปราชญ์ของประเทศ
รัฏฏิการ์ พุธ 45 รัด-ติ-กา Rat Ti Ka หญิง งานกลางคืน
นภัสณินทร์ พุธ 45 นะ-พัด-สะ-นิน Na Phat Sa Nin หญิง ท้องฟ้าของผู้เป็นใหญ่
นภัสนันทน์ พุธ 46 นะ-พัด-สะ-นัน Na Phat Sa Nan หญิง ทองฟ้าแห่งความสุข
ณัฏฐ์ภฤศ พุธ 45 นัด-พะ-ริด Nat Pha Rit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้มาก
กฤษธนัฏฐ์ พุธ 46 กริด-ทะ-นัด Krit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ไอยนิตา พุธ 36 อัย-นิ-ตา Aiya Ni Ta หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่นอบน้อม
ไอยรยา พุธ 36 อัย-ระ-ยา Aiya Ra Ya หญิง สายน้ำที่ยิ่งใหญ่
ณัฏฐ์ทปภา พุธ 41 นัด-ทะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ภัคธณินทร์ พุธ 41 พัก-ทะ-นิน Phak Tha Nin หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
ศกุนตลา พุธ 24 สะ-กุน-ตะ-ลา Sa Kun Ta La หญิง ตัวละครในวรรณคดี
ศศิณา พุธ 24 สะ-สิ-นา Sa Si Na หญิง ดวงจันทร์
พิเศษธ์สุทธิ์ พุธ 64 พิ-เสด-สุด Phi Set Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้พิเศษและบริสุทธิ์
กฤตทวัฒ พุธ 19 กริด-ทะ-วัด Krit Tha Wat ชาย ผู้เจริญแล้ว
ลักษณ์นารา พุธ 40 ลัก-นา-รา Lak Na Ra หญิง รัศมีได้ลักษณะมีรัศมีงาม
กัลย์ณภัค พุธ 42 กัน-ละ-นะ-พัก Kan La Na Phak หญิง หญิงที่มีโชคในด้านความรู้
ภูวพัฒฒ์ พุธ 36 พู-วะ-พัด Phu Wa Phat ชาย ผู้อยู่บนแผ่นดินแห่งความเจริญ
วีรดิษฐ์ พุธ 44 วี-ระ-ดิด Wi Ra Dit ชาย คงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
ฐณัฐรษา พุธ 36 ถะ-นัด-ระ-สา Tha Nat Ra Sa หญิง นักปราชญ์ผู้งดงาม
ฐิตนันท์ พุธ 40 ถิ-ตะ-นัน Thi Ta Nan หญิง ผู้ตั้งอยู่บนความสำราญ, ผู้ตั้งอยู่บนความบันเทิง
ทิพยรัตน์ พุธ 46 ทิบ-พะ-ยะ-รัด Thip Pha Ya Rat หญิง ดวงแก้วของเทวดา
ภภีม พุธ 14 พะ-พีม Pha Phim ชาย มีความน่าเกรงขาม
ธปณัฐ พุธ 24 ทะ-ปะ-นัด Tha Pa Nat ชาย ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์ด้วยปัญญา
พราวลลิล พุธ 41 พราว-ละ-ลิน Phrao La Lin หญิง แสงสว่างและความน่ารัก
พิมธนภัทร พุธ 36 พิม-ทะ-นะ-พัด Phim Tha Na Phat หญิง ผู้ประสบความสำเร็จ เจริญ มีทรัพย์
พิมพิรยา พุธ 42 พิม-พิ-ระ-ยา Phim Phi Ra Ya หญิง ต้นแบบของความเพียร
พิมพวิรา พุธ 40 พิม-พะ-วิ-รา Phim Pha Wi Ra หญิง ต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมธคีตา พุธ 36 พิม-ทะ-คี-ตา Phim Tha Khi Ta หญิง ต้นแบบของเสียงอันไพเราะ
พิมธวิรา พุธ 36 พิม-ทะ-วิ-รา Phim Tha Wi Ra หญิง ผู้เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมปภัสสร์ พุธ 51 พิม-ปะ-พัด Phim Pa Phat หญิง แบบอย่างที่ประเสริฐยิ่ง
ปาณพสิฐ พุธ 36 ปาน-พะ-สิด Pan Pha Sit ชาย ผู้มีชีวิตอยู่บนความร่ำรวย
พรธิตา พุธ 24 พอน-ทิ-ตา Phon Thi Ta หญิง ผู้ประเสริฐด้วยการให้
อู่ พุธ 9 อู่ U ชาย แหล่งที่เกิด.
ศิวภา พุธ 19 สิ-วะ-พา Si Wa Pha หญิง แสงสว่างของผู้สูงส่ง, แสงสว่างของพระอิศวร.
นันท์ พุธ 24 นัน Nan หญิง ความสุข
เปรมมิกา พุธ 24 เปรม-มิ-กา Prem Mi Ka หญิง ผู้เป็นที่รัก
รัฐณรงค์ พุธ 41 รัด-นะ-รง Rat Na Rong ชาย แผ่นดินแห่งการรบ
คิณณ์ณภัทร พุธ 42 คิน-นะ-พัด Khin Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ความเจริญที่มีแสงสว่าง
ปัณณรัศม์ พุธ 45 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat หญิง รัศมีแห่งปัญญา
ปัณณรัฏฐ์ พุธ 51 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาบนแผ่นดิน
ปัณณพัสส์ พุธ 51 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง ผู้ทรงปัญญาตลอดปี
ปัณณพักตร์ พุธ 45 ปัน-นะ-พัก Pan Na Phak หญิง ผู้มีใบหน้าที่ทรงปัญญา
ฐาพิร์ณัท พุธ 45 ถา-พิ-นัด Tha Phi Nat ได้ทั้งชายและหญิง มั่นคงกล้าหาญมีความรู้
เพลิงพระพราย พุธ 59 เพลิง-พระ-พราย Phloeng Phra Phrai หญิง เพลิงแพรวพราว
มนัสภรณ์ พุธ 40 มะ-นัด-พอน Ma Nat Phon หญิง ผู้มีจิตใจอันประเสริฐ
ฐิติณัฏฐ์ พุธ 56 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
ฑิมพิการณ์ พุธ 44 ทิม-พิ-กาน Thim Phi Kan หญิง สิ่งที่เกิดจากสายน้ำ
ดนัยวัฒน์ พุธ 45 ดะ-นัย-วัด Da Nai Wat ชาย ลูกชายผู้เจริญ
พลปพัฒน์ พุธ 45 พน-ปะ-พัด Phon Pa Phat ชาย ความเจริญอันแข็งแกร่ง
รังษิมา พุธ 24 รัง-สิ-มา Rang Si Ma หญิง ผู้มีแสงสว่าง หรือพระอาทิตย์
รังศิณีย์ พุธ 50 รัง-สิ-นี Rang Si Ni หญิง ผู้พึงเป็นรัศมี
รักษ์ศรุติ พุธ 41 รัก-สะ-รุด Rak Sa Rut ชาย ผู้มีชื่อเสียงทีรักษาไว้
รักษ์ศรัณย์ พุธ 59 รัก-สะ-รัน Rak Sa Ran หญิง รักษาการพึ่งพิง
รักษวรา พุธ 24 รัก-สะ-วะ-รา Rak Sa Wa Ra หญิง ผู้รักษาความประเสริฐ
รักษ์วนันต์ พุธ 54 รัก-วะ-นัน Rak Wa Nan หญิง ผู้รักษาแนวป่า
รักษ์นิวร พุธ 41 รัก-นิ-วอน Rak Ni Won ชาย ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์
รักษ์นรธิป พุธ 41 รัก-นอ-ระ-ทิบ Rak No Ra Thip หญิง ผู้เป็นใหญ่และคุ้มครองหมู่คน
รักษ์ธนัน พุธ 40 รัก-ทะ-นัน Rak Tha Nan หญิง ผู้รักษาทรัพย์ให้มีอยู่
รักษ์การัณย์ พุธ 54 รัก-กา-รัน Rak Ka Ran หญิง ผู้รักษาหน้าที่การงาน
ระพีพรหม พุธ 45 ระ-พี-พรม Ra Phi Phrom หญิง ผู้ประเสริฐและรุ่งเรืองดังอาทิตย์
รษิกา พุธ 14 ระ-สิ-กา Ra Si Ka หญิง ผู้รู้จักความอร่อยดี
รวีอินทร์ พุธ 46 ระ-วี-อิน Ra Wi In หญิง เทพพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
รวีวงศ์ พุธ 41 ระ-วี-วง Ra Wi Wong หญิง ตระกูลแห่งอาทิตย์
รวีภัทร์ พุธ 36 ระ-วี-พัด Ra Wi Phat หญิง เจริญรุ่งเรืองดุจตะวัน
รวีพงษ์ พุธ 40 ระ-วี-พง Ra Wi Phong หญิง ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตะวัน
รวิ พุธ 14 ระ-วิ Ra Wi หญิง ดวงอาทิย์ ตะวัน
รยานันทน์ พุธ 42 ระ-ยา-นัน Ra Ya Nan หญิง ผู้มีควายินดีในความรวดเร็ว
รเมศฐ์ พุธ 36 ระ-เมด Ra Met ชาย ผู้สูงสุด
รมัยปวีณ พุธ 41 รม-ปะ-วีน Rom Pa Win หญิง ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
รมย์ศรัณย์ พุธ 63 รม-สะ-รัน Rom Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งความสุข
รมย์ราวินท์ พุธ 56 รม-รา-วิน Rom Ra Win หญิง ผู้มีการรบอย่างมีความสุข
รมย์รมณ พุธ 40 รม-ระ-มน Rom Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขและร่าเริง
รมย์รพี พุธ 45 รม-ระ-พี Rom Ra Phi หญิง รุ่งเรืองและมีความสุข
รมย์มณิภา พุธ 42 รม-มะ-นิ-พา Rom Ma Ni Pha หญิง ผู้มีประกายดวงมณีอันน่ารื่นรมย์
รมย์ปวีร์ พุธ 54 รม-ปะ-วี Rom Pa Wi หญิง ผู้มีความสุขที่กล้าหาญยิ่ง
รมณ์อัยยา พุธ 50 รม-อัย-ยา Rom Aiya Ya หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุข
รมณวัฒน์ พุธ 41 ระ-มน-วัด Ra Mon Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
รมณ์ลาวัลย์ พุธ 63 รม-ลา-วัน Rom La Wan หญิง สวยงามและมีความสุข
รมณ์ยุพา พุธ 41 รม-ยุ-พา Rom Yu Pha หญิง หนุ่มสาวที่รื่นเริง
รภีวิฑย์ พุธ 42 ระ-พี-วิด Ra Phi Wit ชาย ผู้มีความรู้ยิ่ง
รภีพัฒน์ พุธ 41 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat ชาย เจริญรุ่งเรือง
รภัสสร์ พุธ 36 ระ-พัด Ra Phat หญิง แสงสว่างที่กระทบเลียดไป
รภัทภร พุธ 15 ระ-พัด-พอน Ra Phat Phon หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
รพีวัตร พุธ 36 ระ-พี-วัด Ra Phi Wat หญิง ผู้มีวัตรปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ดุจดวงอาทิตย์
รพีนภัส พุธ 36 ระ-พี-นะ-พัด Ra Phi Na Phat หญิง สวรรค์อันเรืองรองดังอาทิตย์
รตริยา พุธ 24 ระ-ตะ-ริ-ยา Ra Ta Ri Ya หญิง ผู้ยินดีในความประเสริฐ
รตพรรธน์ พุธ 41 ระ-ตะ-พัด Ra Ta Phat ชาย ผู้ยินดีในความเจริญ
รตนันทน์ พุธ 36 ระ-ตะ-นัน Ra Ta Nan หญิง ผู้มีความสุขที่น่ายินดี
รตนพัฒน์ พุธ 41 ระ-ตะ-นะ-พัด Ra Ta Na Phat ชาย ผู้เจริญและดีงาม
รตนกมล พุธ 24 ระ-ตะ-นะ-กะ-มน Ra Ta Na Ka Mon หญิง หัวใจที่มีคุณค่า, หัวใจดุจดวงแก้ว
รตตณภัค พุธ 24 รัด-ตะ-นะ-พัก Rat Ta Na Phak หญิง ผู้มีโชค(ทรัพย์)ในตอนกลางคืน
รดาณัฐ พุธ 24 ระ-ดา-นัด Ra Da Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความยินดี, ผู้มีความสุขด้วยปัญญา
รณัฐดา พุธ 24 ระ-นัด-ดา Ra Nat Da หญิง หญิงผู้ความยินดีแปดอย่าง
รณฤทธิ พุธ 19 รน-นะ-ริด Ron Na Rit ชาย ผู้เก่งกล้าในการรบ
รณภัฏ พุธ 23 รน-นะ-พัด Ron Na Phat ชาย ทหารพลรบ,ทหารที่มีชื่อเสียง
รงค์ภูรินท์ พุธ 45 รง-พู-ริน Rong Phu Rin ชาย ผู้รักแผ่นดิน
เยี่ยมวุฒิ พุธ 45 เยี่ยม-วุด Yiam Wut ชาย ผู้มีความเจริญ
ยุพาปภัสร์ พุธ 45 ยุ-พา-ปะ-พัด Yu Pha Pa Phat หญิง สาวสวยผู้รุ่งเรือง
ยุทธ์พรหม พุธ 45 ยุด-ทะ-พม Yut Tha Phom ชาย ผู้ประเสริฐในการรบ
ยุทธปทิต พุธ 24 ยุด-ปะ-ทิด Yut Pa Thit ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยการรบ
ยุทธ์ธนิน พุธ 41 ยุด-ทะ-นิน Yut Tha Nin ชาย ผู้มีทรัพย์และชำนาญรบ
ยศระวี พุธ 36 ยด-ระ-วี Yot Ra Wi หญิง ผู้รู่งเรืองด้วยเกียรติยศ
ยศรมัย พุธ 36 ยด-ระ-มัย Yot Ra Mai หญิง ผู้ยินดีในเกียรติ
ยศภิธรม์ พุธ 42 ยด-พิ-ทอน Yot Phi Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีคุณธรรมสูงส่งด้วยเกียรติยศ
ยศปาล พุธ 24 ยด-สะ-ปาน Yot Sa Pan ชาย ผู้รักษาเกียรติคุณ
ยศปรุฬห์ พุธ 41 ยด-ปะ-รุด Yot Pa Rut ชาย ผู้เจริญด้วยเกียรติ
ยศปภาณ พุธ 24 ยด-ปะ-พาน Yot Pa Phan ชาย ผู้พูดเก่งและมีเกียรติ์
ยศธรา พุธ 24 ยด-ทะ-รา Yot Tha Ra หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติคุณ
ยศธกร พุธ 24 ยด-ทะ-กอน Yot Tha Kon ชาย ผู้สร้างเกียรติด้วยตนเอง
ยวิษฐอร พุธ 41 ยะ-วิด-ถะ-ออน Ya Wit Tha On หญิง สาวงามผู้เยาว์วัย
ยวิษฐอนันต์ พุธ 63 ยะ-วิด-ถะ-อะ-นัน Ya Wit Tha A Nan ชาย ผู้มากมายความเยาว์วัย
ยวิษฐ์ศรณ์ พุธ 65 ยะ-วิด-สอน Ya Wit Son หญิง ผู้พึ่งพิงที่เยาวัย
ยลวรัมพร พุธ 45 ยน-วะ-รัม-พอน Yon Wa Ram Phon หญิง งามดังท้องฟ้าเมื่อได้มอง
ยลรณา พุธ 24 ยน-ระ-นา Yon Ra Na หญิง ผู้มีการรบที่น่ามอง
ยลปวีร์ พุธ 42 ยน-ปะ-วี Yon Pa Wi หญิง ผู้กล้าหาญยิ่งที่น่ามอง
ยลปณต พุธ 24 ยน-ปะ-นด Yon Pa Not ชาย ผู้อ่อนน้อมที่น่ามอง
ยลนรา พุธ 24 ยน-นะ-รา Yon Na Ra หญิง คนที่น่ามอง
อิงวรินทร์ พุธ 45 อิง-วะ-ริน Ing Wa Rin หญิง ดั่งผู้เป็นใหญ่
กิตติ์ธาริน พุธ 42 กิด-ทา-ริน Kit Tha Rin ชาย สายน้ำแห่งชื่อเสียง
มิลิณรสา พุธ 36 มิ-ลิน-ระ-สา Mi Lin Ra Sa หญิง ผู้มีความงดงาม
ศศิร์ภัทรา พุธ 42 สะ-สิ-พัด-ทะ-รา Sa Si Phat Tha Ra หญิง ดวงจันทร์แห่งความเจริญ, ดวงจันทร์แห่งโชคลาภ
อัฐยวิษฐ์ พุธ 59 อัด-ยะ-วิด At Ya Wit ชาย ผู้มั่งมีในเงินทอง
อัฏฐณัฏฐ์ พุธ 64 อัด-ทะ-นัด At Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
ฐปนณัณท์ พุธ 40 ทะ-ปะ-นะ-นัน Tha Pa Na Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขอย่างมั่นคง
ลมินต์ปราง พุธ 41 ละ-มิน-ปราง La Min Prang หญิง งดงามสมบูรณ์
สิรินยาภรณ์ พุธ 52 สิ-ริน-ยา-พร Si Rin Ya Phon หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มากความรู้
วรเนตร พุธ 24 วอ-ระ-เนด Wo Ra Net ชาย ดวงตาอันประเสริฐ
ภัทราสรณ์ พุธ 36 พัด-ทรา-สอน Phat Thra Son หญิง ผู้มีความเจริญเป็นที่พึ่ง
ธีรทัศน์ พุธ 41 ที-ระ-ทัด Thi Ra That ชาย ผู้มีความเป็นนักปราชญ์
ธนัทภัทร พุธ 24 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย ผู้เจริญที่มีทรัพย์
ฬเณศรา พุธ 24 ละ-เนด-สะ-รา La Net Sa Ra หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
พัทรินภรณ์ พุธ 45 พัด-ทะ-ริน-พร Phat Tha Rin Phon หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
ประดาพร พุธ 24 ประ-ดา-พอน Pra Da Phon หญิง ผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์
เศรษฐบุตร พุธ 36 เสด-ถะ-บุด Set Tha But ชาย บุตรที่ประเสริฐ
ไพรวัลย์ พุธ 54 พรัย-วัน Phrai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ป่าไม้.
พงษ์นิวัฒน์ พุธ 59 พง-นิ-วัด Phong Ni Wat ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญ
วุฒิศาสตร์ พุธ 45 วุด-ทิ-สาด Wut Thi Sat ชาย ผู้มีความรู้ขั้นสูง
ศิริภัสสร พุธ 42 สิ-หริ-พัด-สอน Si Ri Phat Son หญิง รัศมีอันยอดเยี่ยม
บอล พุธ 14 บอน Bon หญิง ลูกกลม ๆ ทำด้วยหนัง ยาง หรือพลาสติก
วิศักดิ์ พุธ 36 วิ-สัก Wi Sak ชาย อำนาจที่พิเศษ
นัทกร พุธ 15 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์
ศิริรักษ์ พุธ 41 สิ-หริ-รัก Si Ri Rak หญิง ผู้รักษาความดี
วีรินทร์ภัทร พุธ 50 วี-ริน-พัด Wi Rin Phat หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
อันดารัตน์ พุธ 42 อัน-ดา-รัด An Da Rat หญิง ผู้เข้าถึงแก้วอันประเสริฐ
กันย์ณัฐ พุธ 45 กัน-นัด Kan Nat หญิง นักปราชญ์สตรี
กัลยทัศน์ พุธ 45 กัน-ยะ-ทัด Kan Ya That หญิง หญิงสาวผู้มีความคิดดี
กันยปัตน์ พุธ 41 กัน-ยะ-ปัด Kan Ya Pat หญิง หญิงที่เป็นชาวเมืองปัตนะ(อยู่ในแคว้นมคธ)
กัณฑพัฒธ์ พุธ 41 กัน-ทะ-พัด Kan Tha Phat หญิง หญิงผู้อยู่ในกรอบความรู้ที่มั่นคง
ลินนภัสร์ พุธ 45 ลิน-นะ-พัด Lin Na Phat หญิง หญิงที่น่ารักและเจริญ
ทษณภรรณ พุธ 24 ทัด-สะ-นะ-พัน That Sa Na Phan หญิง -
ณัฎฐพัฒน์ พุธ 52 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภิรภัทร พุธ 19 พิ-ระ-พัด Phi Ra Phat หญิง ผู้เจริญและยิ่งใหญ่
เมวิกา พุธ 19 เม-วิ-กา Me Wi Ka หญิง รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ศิร์ฆเนศ พุธ 41 สิ-คะ-เนด Si Kha Net ชาย เทพผู้เป็นใหญ่ในหมู่เมฆ
กานต์ศวิน พุธ 41 กาน-สะ-วิน Kan Sa Win ชาย เป็นที่รักของผู้ฟัง
ภนิตา พุธ 14 พะ-นิ-ตา Pha Ni Ta หญิง ผู้พูดที่มีเสน่ห์
นาถฬดา พุธ 14 นาด-ละ-ดา Nat La Da หญิง นางงามผู้บริสุทธิ์
เกตุสุรินทร์ พุธ 42 เกด-สุ-ริน Ket Su Rin หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่แห่งดาวธง
อาณดา พุธ 14 อา-นะ-ดา A Na Da หญิง ผู้มีความรู้ยิ่ง
ภัทปฤณ พุธ 14 พัด-ปะ-ริน Phat Pa Rin หญิง ผู้ประเสริฐอย่างสมบูรณ์
ภัทธฤตา พุธ 15 พัด-ทะ-รึ-ตา Phat Tha Rue Ta หญิง ผู้ตั้งมั่นใจความเจริญ
ปวรัตน พุธ 24 ปะ-วะ-รัด Pa Wa Rat หญิง ดวงแก้วที่มีค่า
ณัฏฐ์ฐณภัค พุธ 59 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ฐาปนันทณัฏฐ์ พุธ 63 ถา-ปะ-นัน-ทะ-นัด Tha Pa Nan Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุขเป็นที่ตั้ง
กันต์กนิฎฐ์ พุธ 55 กัน-กะ-หนิด Kan Ka Nit หญิง น้องสาวผู้เป็นสุขน้องสาวผู้น่ารัก
พรินทร์ทิพย์ พุธ 65 พริน-ทิบ Phrin Thip หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่เหนือน้ำ
ธิเบศ พุธ 19 ทิ-เบด Thi Bet ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
ศรีศิลป์ พุธ 46 สี-สิน Si Sin ชาย ความงามของศิลปะที่รุ่งเรือง
เลิศ พุธ 19 เลิด Loet ชาย ดีเด่น, ยอดเยี่ยม, วิเศษ.
วริฐา พุธ 24 วะ-ริ-ถา Wa Ri Tha หญิง ผู้มีฐานะประเสริฐ
มรรษวรรณ พุธ 36 มัด-สะ-วัน Mat Sa Wan หญิง หญิงที่มีความอดทนและความเพียร
สิริวัฒน์ พุธ 46 สิ-หริ-วัด Si Ri Wat ชาย ผู้ที่เจริญสุดยอด
วิทยศักดิ์ พุธ 45 วิด-ทะ-ยะ-สัก Wit Tha Ya Sak ชาย ผู้มีอำนาจและความรู้
กฤษณ์ติพัฒน์ พุธ 56 กริด-ติ-พัด Krit Ti Phat ชาย ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
ณณัฏฐภัทร พุธ 42 นะ-นัด-ทะ-พัด Na Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณนัฐฐมน พุธ 42 นะ-นัด-ทะ-มน Na Nat Tha Mon ไม่ระบุ ผู้ที่เป็นดวงใจของนักปราชญ์
ณธนวรรณ์ พุธ 42 นะ-ทะ-นะ-วัน Na Tha Na Wan ไม่ระบุ ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งทรัพย์
ณธวัลย์ พุธ 42 นะ-ทะ-วัน Na Tha Wan หญิง เชื้อสายของนักปราชญ์
อคิราพันธุ์ พุธ 50 อะ-คิ-รา-พัน A Khi Ra Phan ชาย เชื้อสายของพระอาทิตย์
อคิรณัฏฐ์ พุธ 54 อะ-คิ-ระ-นัด A Khi Ra Nat ชาย ปราชญ์ผู้สว่างดั่งแสงของอาทิตย์
ลภัสนันท์ พุธ 42 ละ-พัด-สะ-นัน La Phat Sa Nan หญิง ผู้เจริญในความสุข
พงศ์ศรัณย์ พุธ 63 พง-สะ-รัน Phong Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล
พงษ์ศรัณย์ พุธ 60 พง-สะ-รัน Phong Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล
กวินสิทธิ์ พุธ 45 กะ-วิน-สิด Ka Win Sit ชาย ผู้มีความสำเร็จที่ดีงาม
ณัทปภา พุธ 14 นัด-ถะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
นัทธ์ฐภัค พุธ 41 นัน-ทะ-พัก Nan Tha Phak หญิง ผู้ผูกพันกับความมั่งมี
ติณณภัทร์ พุธ 36 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วด้วยความดี
พรวิดา พุธ 24 พอน-วิ-ดา Phon Wi Da หญิง ผู้เปรียบดั่งแสงอันประเสริฐ
ติณณ์วรุต พุธ 40 ติน-วะ-รุด Tin Wa Rut ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและประเสริฐ
วรมันต์ พุธ 36 วอ-ระ-มัน Wo Ra Man ชาย พรแห่งการคุ้มครอง
สันติวัฒน์ พุธ 50 สัน-ติ-วัด San Ti Wat ชาย ความเจริญอันสงบ
ธนิสตา พุธ 24 ทะ-นิด-ตา Tha Nit Ta หญิง ผู้มีทรัพย์มาก
ภานุศิลป์ พุธ 36 พา-นุ-สิน Pha Nu Sin ชาย แสงสว่างของงานศิลป์
มัลลิการ์ พุธ 40 มัน-ลิ-กา Man Li Ka หญิง ดอกมะลิ
อธิเมศร์ พุธ 41 อะ-ทิ-เมด A Thi Met ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ภัทรเศรษฐ์ พุธ 45 พัด-ทะ-ระ-เสด Phat Tha Ra Set ชาย ผู้เจริญอย่างยอดเยี่ยม
เอกธนา พุธ 19 เอก-ทะ-นา Ek Tha Na ชาย ทรัพย์สมบัติชั้นแรก
ศศิลออ พุธ 36 สะ-สิ-ละ-ออ Sa Si La O หญิง ดวงจันทร์ที่งดงาม
สมสมัย พุธ 36 สม-สะ-หมัย Som Sa Mai ชาย สมแก่วาระ
ทิพย์วรินทร์ พุธ 63 ทิบ-วะ-ริน Thip Wa Rin หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่
ภูวิวรรธน์ พุธ 45 พู-วิ-วัด Phu Wi Wat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองบนแผ่นดิน
ศรัณย์ธดิษ พุธ 50 สะ-รัน-ทะ-ดิด Sa Ran Tha Dit ชาย ผู้เป็นที่รัก, ผู้เป็นที่พึ่ง
ศรัณย์ธณัท พุธ 51 สะ-รัน-ทะ-นัด Sa Ran Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
พีรพิมพ์ภัทร พุธ 63 พี-ระ-พิม-พัด Phi Ra Phim Phat หญิง ผู้เจริญที่เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
พีรสิตาพักตร์ พุธ 63 พี-ระ-สิ-ตา-พัก Phi Ra Si Ta Phak หญิง ผู้กล้าหาญที่มีใบหน้าชวนมอง
พีระสิรีฐ์ พุธ 63 พี-ระ-สิ-รี Phi Ra Si Ri หญิง นักรบผู้เจริญ, ผู้กล้าหาญที่ได้รับโชค
บุษราภา พุธ 14 บุด-สะ-รา-พา But Sa Ra Pha หญิง รัศมีพลอยสีเหลือง, แสงประกายของพลอยสีเหลือง
ภัทรีดา พุธ 19 พัด-ทรี-ดา Phat Si Da หญิง ดวงดาวแห่งโชคลาภ
กฤษณภัสร์ พุธ 36 กริด-สะ-นะ-พัด Krit Sa Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง แสงจากพระกฤษณะ
กฤษกมลฐ์ พุธ 36 กริด-กะ-มน Krit Ka Mon ชาย ผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่
กฤศฐิณิฐ พุธ 40 กริด-ทิ-นิด Krit Thi Nit ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
กฤษพิรเมศ พุธ 36 กริด-พิ-ระ-เมด Krit Phi Ra Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุขอย่างงดงาม
วิภาทิพย์ พุธ 42 วิ-พา-ทิบ Wi Pha Thip หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของเทวดา
วรรณพิมล พุธ 42 วัน-พิ-มน Wan Phi Mon หญิง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
กฤษวิสิษฎ์ พุธ 45 กริด-วิ-สิด Krit Wi Sit ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่
กฤตพสิษฐ์ พุธ 46 กริด-พะ-สิด Krit Pha Sit ชาย ผู้สมควรที่ได้รับคาวมร่ำรวยอย่างสูงสุด
กัลยวีร์ พุธ 45 กัน-ยะ-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้มีความกล้าหาญ
กฤษฎิ์พงศ์ พุธ 50 กริด-สะ-พง Krit Sa Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
ทิพยาภา พุธ 24 ทิบ-พะ-ยา-พา Thip Pha Ya Pha หญิง แสงสว่างของเทวดา
พรรษมนต์ พุธ 42 พัน-สะ-มน Phan Sa Mon หญิง สายฝนที่วิเศษ
เศรษฐลักษณ์ พุธ 55 เสด-ถะ-ลัก Set Tha Lak ชาย ผู้มีลักษณะที่ยอดเยี่ยม