บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พชรพัชร์ 41 พะ-ชะ-ระ-พัด Pha Cha Ra Phat ชาย เพชรในเพชร
พงษ์อวัช 41 พง-อะ-วัด Phong A Wat ชาย ผู้ไม่มีที่ติของสกุล
พงษ์พรหม 45 พง-พม Phong Phom ชาย ผู้ประเสริฐของตระกูล
พงศ์สัณห์ 56 พง-สัน Phong San ชาย เชื้อสายผู้สุภาพเรียบร้อย
พงศ์สรรค์ 54 พง-สัน Phong San ชาย ผู้สร้างตระกูล
พงศ์สรณ์ 51 พง-สอน Phong Son ชาย ที่พึ่งของตระกูล
พงศ์ศรณ์ 51 พง-สอน Phong Son ชาย ที่พึ่งของตระกูล
พงศ์วรัชญ์ 55 พง-วะ-รัด Phong Wa Rat ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐของตระกูล
พงศ์วรงค์ 51 พง-วะ-รง Phong Wa Rong ชาย ผู้ประเสริฐสุดของตระกูล
พงศ์ยศ 41 พง-ยด Phong Yot ชาย ผู้มีเกียรติของตระกูล
พงศ์ภัชชา 36 พง-พัด-ชา Phong Phat Cha ได้ทั้งชายและหญิง เชื้อสายผู้จำแนกแยกแยะ
พงศ์พิรัชย์ 65 พง-พิ-รัด Phong Phi Rat ชาย ผู้มีชัยชนะอันแกล้วกล้าของตระกูล
พงศ์คณภรณ์ 54 พง-คะ-นะ-พอน Phong Kha Na Phon ชาย เชื้อสายผู้ค้ำจุนดูแลหมู่คน
พงศ์ไกร 40 พง-กัย Phong Kai ชาย ตระกูลผู้มีชื่อเสียง
ผ่องพัชญา 36 ผ่อง-พัด-ชะ-ยา Phong Phat Cha Ya หญิง ผู้อยู่ในกรอบที่ปราศจากมลทิน
ไปศล 24 ปัย-สน Pai Son ชาย ผู้ฉลาด
ไปรยาพร 36 ปัย-ยา-พอน Pai Ya Phon หญิง ผู้ประเสริฐอันเป็นที่รัก
ไปรยาณี 36 ปัย-ยา-นี Pai Ya Ni หญิง หญิงอันเป็นที่รัก
ไปรยรักษ์ 45 ปัย-ยะ-รัด Pai Ya Rat หญิง ผู้รักษาความเป็นที่รัก
เปรมระพี 36 เปม-ระ-พี Pem Ra Phi หญิง ดวงอาทิตย์อันชื่นใจ
เปรมพัณณี 42 เปม-พัน-นี Pem Phan Ni หญิง ผู้บรรยายความสุข
เปรมปวริศ 36 เปม-ปะ-วะ-ริด Pem Pa Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐที่มีความสุข,ผู้ยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความประเสริฐ
เปรมปรวีร์ 45 เปม-ปอ-ระ-วี Pem Po Ra Wi หญิง ผู้กล้าหาญที่มีความสุขประเสริฐ
เปรมณิภา 24 เปม-นิ-กา Pem Ni Ka หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความสุข
เปรมกัลย์ 41 เปม-มะ-กัน Pem Ma Kan หญิง หญิงงามที่อิ่มใจ, หญิงงามที่สุขสบาย
ปุณยวัฒิ์ 42 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญ
ปุณยวัฑฒ์ 41 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญ
ปุณยวัชญ์ 41 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญ
ปุณณารีย์ 42 ปุน-นา-รี Pun Na Ri หญิง ผู้เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ปุณณะวิชญ์ 42 ปุน-นะ-วิด Pun Na Wit ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรงภูมิปัญญาอันบริบูรณ์
ปุณณ์ณพิชญ์ 54 ปุน-นะ-พิด Pun Na Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้เต็ม
ปุณญรัศมิ์ 45 ปุน-ยะ-รัด Pun Ya Rat หญิง รํศมีแห่งความดีอันประเสริฐ
ปุญญะพัชญ์ 42 ปุน-ยะ-พัด Pun Ya Phat ชาย ผู้อยู่ในกรอบแห่งภูมิความรู้ด้วยบุญ
ปุญญะ 15 ปุน-ยะ Pun Ya ชาย เครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
ปิยะพิมล 41 ปิ-ยะ-พิ-มน Pi Ya Phi Mon หญิง ผู้ปราศจากมลทินอันเป็นที่รัก
ปิยะณัฏฐ์ 54 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ปาลยศ 24 ปา-ละ-ยด Pa La Yot ชาย ผู้มีเกียรติ์ที่ต้องรักษา, ผู้รักษาเกียรติ์
ปาลณัฏฐ์ 45 ปา-ละ-นัด Pa La Nat ชาย ปราชญ์ผู้คุ้มครองรักษา
ปารระยา 24 ปาน-ระ-ยา Pan Ra Ya หญิง ผู้เป็นที่สุดของความเร็ซ
ปารย์ลภัส 42 ปาน-ละ-พัด Pan La Phat หญิง ผู้มีลาภอันเหมาะสม
ปารย์พิชชา 41 ปาน-พิด-ชา Pan Phit Cha หญิง ผู้มีความรู้อันเหมาะสม
ปารย์ปรุฬห์ 50 ปาน-ปะ-รุด Pan Pa Rut ชาย ผู้เจริญอันเหมาะสม
ปารย์ปริชญา 41 ปาน-ปะ-ริด-ชะ-ยา Pan Pa Rit Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้อันเหมาะสม
ปารย์ปณาลี 45 ปาน-ปะ-นา-ลี Pan Pa Na Li หญิง สายน้ำอันเหมาะสม
ปารย์ชวัล 42 ปาน-ชะ-วัน Pan Cha Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รุ่งเรืองที่เหมาะสม
ปารย์กมล 36 ปาน-กะ-มน Pan Ka Mon หญิง ดวงใจอันเหมาะสม, เหมาะสมเป็นดวงใจ
ปารณ์จิณณ์ 50 ปา-ระ-จิน Pa Ra Chin หญิง ผู้ประพฤติดีเป็นที่น่าพอใจ
ปาณมณิภา 24 ปาน-มะ-นิ-พา Pan Ma Ni Pha หญิง ผู้มีชีวิตเป็นประกายดุจแก้ว
ปาณปวีร์ 36 ปาน-ปะ-วี Pan Pa Wi หญิง ผู้กล้าหาญดังชีวิต,ผู้กล้าหาญทั้งลมหายใจ
ปัณณ์ศิริวรรณ 63 ปัน-สิ-ริ-วัน Pan Si Ri Wan หญิง ผู้มีเชื่อสายอันเป็นมงคลและความรู้
ปัณณวัจณ์ 46 ปัน-นะ-วัด Pan Na Wat ชาย ผู้ได้รับการสรรเสริญเรื่องความรู้, ผู้บรรยายความรู้
ปัณณ์วรัชญ์ 54 ปัน-วะ-รัด Pan Wa Rat หญิง ผู้รู้สิ่งประเสริฐในหนังสือ
ปัณณ์รัฐ 42 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ชาย รัฐแห่งความรู้
ปัณณ์ฟ้า 36 ปัน-ฟ้า Pan Fa หญิง ผู้มีความรู้กว้างขวางดังท้องฟ้า, หนังสือแห่งฟ้า
ปัณณ์พัชญพร 55 ปัน-พัด-ชะ-ยะ-พอน Pan Phat Cha Ya Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐในกรอบแห่งความรู้
ปัณณ์พลัช 45 ปัน-พะ-ลัด Pan Pha Lat ชาย ผู้มีพลังศักดิ์สิทธิ์จากความรู้
ปัณณ์ปวีณ 45 ปัน-ปะ-วีน Pan Pa Win หญิง ผู้ฉลาดที่ทรงความรู้
ปัณณ์ณัช 36 ปัน-นัด Pan Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกิดมามีความรู้ยิ่ง
ปัณณ์กฤษณ์ 45 ปัน-กริด Pan Krit ชาย หนังสือของพระกฤษณะ
ปัณฐวิชญ์ 45 ปัน-ทะ-วิด Pan Tha Wit ชาย ผู้มีความรู้อันมั่นคงเป็นทรัพย์
ปัญญาพัฏฏ์ 54 ปัน-ยา-พัด Pan Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาที่ไม่สิ้นสุด
ปัญญวร 24 ปัน-ยะ-วอน Pan Ya Won ชาย ผู้ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัญญณัฏฐิ์ 54 ปัน-ยะ-นัด Pan Ya Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ทรงปัญญายิ่ง
ปัญญ 14 ปัน-ยะ Pan Ya ชาย ความรู้ยิ่ง
ปองรมณ 24 ปอง-ระ-มน Pong Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขอันน่าปรารถนา
ปองยล 24 ปอง-ยน Pong Yon ชาย ผู้เป็นที่น่ามองน่าปรารถนา
ปวีร์ชญาอร 45 ปะ-วี-ชะ-ยา-ออน Pa Wi Cha Ya On หญิง หญิงงามที่ทรงความรู้และกล้าหาญยิ่ง
ปวีณวัสสา 45 ปะ-วีน-วัด-สา Pa Win Wat Sa หญิง ผู้ฉลาดตลอดปี
ปวีณวรรณพร 51 ปะ-วีน-วัน-นะ-พอน Pa Win Wan Na Phon หญิง ผู้มีผิวพรรณอันประเสริฐและเฉลียวฉลาด
ปวีณรมัย 41 ปะ-วีน-ระ-มัย Pa Win Ra Mai หญิง ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
ปวริศรฐ์ 45 ปะ-วะ-ริด Pa Wa Rit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่ในประเทศที่มีจิตใจสูงส่ง
ปวรวัสส์ 45 ปะ-วอน-วัด Pa Won Wat ชาย ปีที่ยิ่งใหญ่, อายุยิ่งใหญ่
ปวรลักษณ์ 41 ปะ-วอน-ลัก Pa Won Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ปวรลภณ 24 ปะ-วอ-ระ-พน Pa Wo Ra Phon ชาย ผู้มีลาภอันประเสริฐยิ่ง
ปวรกมล 24 ปะ-วอน-กะ-มน Pa Won Ka Mon หญิง ผู้มีหัวใจอันล้ำเลิศ,ดอกบัวอันประเสริฐ
ปราณวงศ์ 36 ปาน-วง Pan Wong ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งลม
ปราณณิชา 24 ปาน-นิ-ชา Pan Ni Cha หญิง ผู้มีลมหายใจบริสุทธิ์, ผู้บริสุทธิ์ทั้งลมหายใจ
ประภาวริณณ์ 45 ปะ-พา-วะ-ริน Pa Pha Wa Rin หญิง รัศมีผู้ไม่เป็นหนี้อันประเสริฐ
ประภาณภณ 23 ปะ-พาน-พน Pa Phan Phon ชาย ผูพูดเก่งมาก
ปรรณพัชร์ 42 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง คุณค่าของหนังสือ, ปีกเพชร, คุณค่าของความรู้
ปภูมิ 14 ปะ-พูม Pa Phum ชาย แผ่นดินกว้าง
ปภิฏฐ์ชญา 41 ปะ-พิด-ชะ-ยา Pa Phit Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้อันงดงามรุ่งเรือง
ปภาณภณ 15 ปะ-พาน-พน Pa Phan Phon ชาย ผู้พูดเก่งมาก
ปภาณพิชญ์ 36 ปะ-พาน-พิด Pa Phan Phit หญิง นักปราชญ์ผู้พูดเก่ง, นักปราชญืผู้มีวาทะศิลป์
ปภพรรณ 24 ปะ-พะ-พัน Pa Pha Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณสดใส
ปภพร 15 ปะ-พะ-พอน Pa Pha Phon หญิง ผู้มีความประเสริบเป็นรัศมี
ปภพพร 23 ปะ-พบ-พอน Pa Phop Phon หญิง ผู้นำความประเสริฐ
ปพิชญ์สรา 41 ปะ-พิด-สะ-รา Pa Phit Sa Ra หญิง ผู้มีมงคลอันรู้แจ้ง,ผู้แกล้วกล้าในการรู้แจ้ง
ปพิชญ์ศรา 41 ปะ-พิด-สะ-รา Pa Phit Sa Ra หญิง ผู้มีธนูอันรู้แจ้ง,ความเฉียบแหลมของผู้รู้แจ้ง
ปพัณณ์ลภัส 51 ปะ-พัน-ละ-พัด Pa Phan La Phat หญิง ผู้มีโชคที่ได้รับการสรรเสริญยิ่ง
ปพรรพิชญ์ 45 ปะ-พัน-พิด Pa Phan Phit หญิง นักปราชญ์หญิงผู้ประเสริฐยิ่ง
ปพร 14 ปะ-พอน Pa Phon หญิง ผู้ประเสริฐยิ่ง
เปรมิกา 19 เป-มิ-กา Pe Mi Ka หญิง ผู้มีความรัก, ผู้เป็นที่รัก
ศุภรัสมิ์ 42 สุบ-พะ-หรัด Sup Pha Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเจริญ
ไพรวรรณ 40 พรัย-วัน Phrai Wan หญิง ป่า
อัญวีณ์ 41 อัน-ยะ-วี An Ya Wi หญิง พัดที่แตกต่าง
พิมพ์วิภาวรรณ 65 พิม-วิ-พา-วัน Phim Wi Pha Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณงามและผ่องใส
ปราชญา 14 ปราด-ชะ-ยา Prat Cha Ya ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้
วฤณพร 24 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง ผู้มีพรประเสริฐอันน่ายินดี
แข 4 แข Khae หญิง ดวงเดือน, พระจันทร์
ศิรวีย์ 45 สิ-ระ-หวี Si Ra Wi ชาย สุดยอดของความกล้าหาญ
วุฒิไพศาล 45 วุด-ทิ-พัย-สาน Wut Thi Phai San ชาย ผู้ความรู้ที่กว้างขวาง
คริณภักษ์ 36 คะ-ริน-พัก Kha Rin Phak ได้ทั้งชายและหญิง อาหารที่เป็นเลิศ
พรณรงค์ 36 พอน-นะ-รง Phon Na Rong ชาย ความปรารถนาแห่งการต่อสู้
กัลยากรป์ 36 กัน-ละ-ยา-กร Kan La Ya Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความสิริมงคล
เอกประวีร์ 45 เอก-ประ-หวี Ek Pra Wi ชาย ผู้กล้าหาญเป็นที่หนึ่ง
ครสวรรค์ 42 คอน-สะ-หวัน Khon Sa Wan หญิง โลกของเทวดา
ปณิชา 14 ปะ-นิ-ชา Pa Ni Cha หญิง ผู้มีความปราดเปรื่อง
ณฐิฌา 24 นะ-ถิ-ชา Na Thi Cha หญิง ผู้เกิดจากนักปราชญ์
คีรยา 24 คี-ระ-ยา Khi Ra Ya หญิง ขุนเขาแห่งการเยียวยา
กูลจิรา 24 กูน-จิ-รา Kun Chi Ra หญิง มีตระกูลอันมั่นคง, ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
รวิอร 24 ระ-วิ-ออน Ra Wi On หญิง หญิงผู้สวยงามดุจพระอาทิตย์
พิมพ์กมล 46 พิม-กะ-มน Phim Ka Mon หญิง ผู้มีหัวใจเป็นแบบอย่าง
บรรชัย 24 บัน-ชัย Ban Chai ชาย ผู้พบกับชัยชนะ
ศิวลักษณ์ 46 สิ-วะ-ลัก Si Wa Lak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีลักษณะอันหมดจดจากกิเลศ
ภัสร์ชฎาพร 45 พัด-ชะ-ดา-พอน Phat Cha Da Phon หญิง แสงสว่างจากพรที่ได้จากชฎา
โศพิชญ์ชฎา 46 โส-พิด-ชะ-ดา So Phit Cha Da หญิง ชฎาที่มีค่ายิ่ง
จิรัสย์ชฎา 50 จิ-รัด-ชะ-ดา Chi Rat Cha Da หญิง ชฎาที่มีอายุยืนนาน
รัฐภรณ์ 36 รัด-ทะ-พอน Rat Tha Phon หญิง เครื่องประดับแห่งความมั่นคง
ชลฎา 14 ชน-ละ-ดา Chon La Da หญิง สายน้ำแห่งนักนาฏศิลป์
อาลักษณ์ 36 อา-ลัก A Lak ชาย ผู้ทำหน้าที่ทางหนังสือในพระราชวัง
สุรศิลป์ 40 สุ-ระ-สิน Su Ra Sin ชาย เทวดาผู้มีฝีมืออย่างยอดเยี่ยม
วาเศรษฐี 40 วา-เสด-ถี Wa Set Thi หญิง ผู้มั่งมีมาก, ผู้ร่ำรวยมากเป็นวาๆ
ฮากีม 19 ฮา-กีม Ha Kim หญิง (อาหรับ) ผู้ปกครองหรือผู้พิพากษา
ปชาญ 9 ปะ-ชาน Pa Chan ชาย ผู้ชำนาญยิ่ง
ปชญา 9 ปะ-ชา-ยา Pa Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ยิ่ง
เบญสิร์ยา 41 เบน-สิ-ยา Ben Si Ya หญิง สตรีผู้มีคุณงามความดีเป็นเลิศ
เบญญ์รมัย 42 เบน-ระ-มัย Ben Ra Mai หญิง ผู้มีเสน่ห์และปัญญา
เบญญพรรณพร 45 เบน-ยะ-พัน-พอน Ben Ya Phan Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐทางผิวพรรณและปัญญา
เบญญพรพรรณ 45 เบน-ยะ-พอน-พัน Ben Ya Phon Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณดีและมีปัญญา
เบญจ 14 เบน-จะ Ben Cha หญิง ห้า
บุณย์รวิช 41 บุน-ระ-วิด Bun Ra Wit ชาย ผู้เกิดจากอาทิตย์ที่มีบุญ
บุณณ์ภัสสร 45 บุน-พัด-สอน Bun Phat Son หญิง ผู้มีรัศมีเต็ม
บุณญาณณัฏฐ์ 54 บุน-ยาน-นัด Bun Yan Nat หญิง นักปราชญ์ผู้รอบรู้เรื่องบุญ
บุณญรัศมิ์ 45 บุน-ยะ-รัด Bun Ya Rat หญิง รํศมีแห่งความดีอันประเสริฐ,รัศมีแห่งบุญวาสนา
บุญญ์โมกช์ 41 บุน-โมก Bun Mok ได้ทั้งชายและหญิง ผู้หลุดพ้นด้วยบุญ
บุญญ์จรัส 41 บุน-จะ-หรัด Bun Cha Rat หญิง มีความรุ่งเรืองเต็มเปี่ยม
บัณฑิรัศมิ์ 51 บัน-ทิ-รัด Ban Thi Rat หญิง เป็นผู้รู้ผู้รุ่งเรือง
ณปภัส 19 นะ-ปะ-พัด Na Pa Phat หญิง ผู้มีความสุขใส
เสาว์ลักษณ์ 54 เสา-ลัก Sao Lak หญิง ผู้มีลักษณะดี, ผู้มีลักษณะงาม.
สร้อยสุวรรณ 54 ซ่อย-สุ-วัน Soi Su Wan หญิง สร้อยทอง
พิยาภรณ์ 40 พิ-ยา-พอน Phi Ya Phon หญิง เครื่องประดับของผู้มีความรู้
กัญณภัคค์ 36 กัน-นะ-พัก Kan Na Phak หญิง หญิงที่มีปัญญาเป็นโชค
กัญญชัญญ์ 36 กัน-ยะ-ชัน Kan Ya Chan หญิง หญิงผู้มีความรู้
กัญญ์ณฐภัค 45 กัน-นะ-ถะ-พัก Kan Na Tha Phak ชาย โชคของนักปราชญ์หญิง
กัญปณัสม์ 41 กัน-ปะ-นัด Kan Pa Nat หญิง หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
กัญญาณ์ภัคณ์ 51 กัน-ยา-พัก Kan Ya Phak หญิง หญิงที่มีปัญญาและความรู้แห่งโชค
ชริญญา 19 ชะ-ริน-ยา Cha Rin Ya หญิง ผู้มีความสำเร็จ เป็นที่รักของทุกคน
เอกณัฏฐ์ 45 เอก-กะ-นัด Ek Ka Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นหนึ่ง, ยอดนักปราชญ์
เบ็ญจวรรณ 41 เบ็น-จะ-วัน Ben Cha Wan หญิง 5 สี, 5 ชนิด
ปฏิญญาพร 36 ปะ-ติน-ยา-พอน Pa Tin Ya Phon หญิง ผู้ได้รับพรจากคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้
กุลยาสิริ 36 กุน-ยา-สิ-หริ Kun Ya Si Ri หญิง หญิงงามที่เกิดในสกุลผู้ดี
เจริญกฤช 24 จะ-เริน-กิด Cha Roen Kit ชาย การกระทำของผู้เจริญ
สุคณิฏฐา 40 สุ-คะ-นิด-ถา Su Kha Nit Tha หญิง ผู้ยืนหยัดได้ด้วยคณะที่ดี
ฉัฐพสิษฐ์ 59 ฉัด-พะ-สิด Chat Pha Sit ชาย ผู้เป็นร่มเงาแห่งความร่ำรวย
วิชญาภรณ์ 36 วิด-ชะ-ยา-พอน Wit Cha Ya Phon หญิง มีความรู้ดั่งอาภรณ์, เครื่องประดับของผู้มีความรู้
ขวัญประกาย 36 ขวัน-ประ-กาย Khwan Pra Kai หญิง แสงแห่งความสิริมงคล
ขวัญขิณีย์ 51 ขวัน-ขิ-นี Khwan Khi Ni หญิง นางผู้เป็นสิริมงคล
กิ่งพิมพ์ 42 กิ่ง-พิม King Phim หญิง ส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่เป็นแบบอย่าง
ปริญญาพรรณ 40 ปะ-ริน-ยา-พัน Pa Rin Ya Phan หญิง ผู้มีความหยั่งรู้ในเรื่องของผิวพรรณ
อัสชรภรณ์ 42 อัด-ชะ-ระ-พอน At Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับของนางสวรรค์
อัคค์ณัฐ 45 อัก-คะ-นัด Ak Kha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
สุวิชชาวรรณ 42 สุ-วิด-ชา-วัน Su Wit Cha Wan หญิง ผู้มีความรู้ที่มีผิวพรรณดี
อริยาวรรณ์ 51 อะ-ริ-ยา-วัน A Ri Ya Wan หญิง ผู้มีผิวอันประเสริฐ
อริยาวรรณ 42 อะ-ริ-ยา-วัน A Ri Ya Wan หญิง ผู้มีผิวอันประเสริฐ
วิไรวรรณ 42 วิ-รัย-วัน Wi Rai Wan หญิง ผู้มีผิวที่งดงาม
วรรณวอมล 42 วัน-นะ-วะ-อะ-มน Wan Na Wa A Mon หญิง ผู้มีผิวอันบริสุทธิ์
รุ้งราวรรณ์ 42 รุ้ง-รา-วัน Rung Ra Wan หญิง ผู้มีผิวงดงามดุจสายรุ้ง
ณพัชรสิริ 42 นะ-พัด-ชะ-ระ-สิ-หริ Na Phat Cha Ra Si Ri หญิง ที่ที่มีเพชรอันเป็นสิริมงคคล
พรหมยากร 36 พรม-ยา-กอน Phrom Ya Kon ชาย พระเจ้าผู้เป็นบ่อเกิดแห่งยารักษาโรค
ชลวิบูรณ์ 40 ชน-วิ-บูน Chon Wi Bun ชาย น้ำจำนวนมาก
จีรภาคย์ 40 จี-ระ-พาก Chi Ra Phak ชาย ผู้มีความโชคดีอันยั่งยืน
เสาร์มณี 40 เสา-มะ-นี Sao Ma Ni หญิง แก้วหินมีค่าของผู้ที่เกิดวันเสาร์
เอมิกา 19 เอ-มิ-กา E Mi Ka หญิง สตรีผู้มีความอ่อนหวาน
ชริยาวีร์ 45 ชะ-ริ-ยา-วี Cha Ri Ya Wi หญิง หญิงผู้โชคดียิ่ง
อชีระมงคล 40 อะ-ชี-ระ-มง-คน A Chi Ra Mong Khon ชาย ลานแห่งความเจริญ
อชีระเชษฐ 40 อา-ชี-ระ-เชด A Chi Ra Chet ชาย ลานแห่งความเจริญ
พิชญ์วิพล 51 พิด-วิ-พน Phit Wi Phon ชาย นักปราชญ์ผู้รู้แจ้งในพลัง
เพชรชยางกูร 36 เพ็ด-ชะ-ยาง-กูน Phet Cha Yang Kun หญิง เพชรของเชื้อสายแห่งผู้ชนะ
ปัณณ์ปกรณ์ 46 ปัน-ปะ-กอน Pan Pa Kon ชาย หนังสือสองเล่ม
กิมลั้ง 24 กิม-ลั้ง Kim Lang หญิง กล้วยไม้ทองคำ, กล้วยไม้สีทอง
ณปภัช 14 นะ-ปะ-พัด Na Pa Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สามารถจำแนกแยกแยะความรู้
กัญญรส 24 กัน-ยะ-รด Kan Ya Rot หญิง สตรีผู้มีความพึงพอใจ
พริมประกาย 41 พริม-ประ-กาย Phrim Pra Kai หญิง ผู้เปล่งประกายความเรียบร้อย
สุพัชราภรณ์ 46 สุ-พัด-ชะ-รา-พอน Su Phat Cha Ra Phon หญิง เปรียบเสมือนเพชร
สคุณพงษ์ 40 สะ-คุน-พง Sa Khun Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่ประกอบด้วยความดี
ณัฐฐิญาภัค 45 นัด-ถิ-ยา-พัก Nat Thi Ya Phak หญิง ผู้มีโชคในความรู้ของนักปราชญ์
ณิสาปารย์ 41 นิ-สา-ปาน Ni Sa Pan หญิง ผู้เหมาะสมที่งามดังดวงจันทร์
ณิศารัศมิ์ 50 นิ-สา-รัด Ni Sa Rat หญิง พระจันทร์, แสงจันทร์
ณิศาชม 24 นิ-สา-ชม Ni Sa Chom หญิง มองผู้เป็นใหญ่ทางความรู้
ณิศาชญา 24 นิ-สา-ชะ-ยา Ni Sa Cha Ya หญิง รอบรู้ดังผู้เป็นใหญ่ทางความรู้
ณิณฐา 24 นิน-ถา Nin Tha หญิง ผู้มั่นคงในความรู้
ณิชาวัลคุ์ 42 นิ-ชา-วัน Ni Cha Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายอันบริสุทธิ์
ณิชาภูมิ 24 นิ-ชา-พูม Ni Cha Phum หญิง แผ่นดินอันบริสุทธิ์
ณิชาภัสสร์ 44 นิ-ชา-พัด Ni Cha Phat หญิง ผู้มีรัศมีบริสุทธิ์
ณิชาณีย์ 41 นิ-ชา-นี Ni Cha Ni หญิง งามและบริสุทธิ์
ณิชาฑัยห์ 41 นิ-ชา-ทัย Ni Cha Thai หญิง ผู้ชอบทำความดีอันบริสุทธิ์
ณิชวัลคุ์ 41 นิด-ชะ-วัน Nit Cha Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายอันบริสุทธิ์, สวยและบริสุทธิ์
ณิชย์อัยยา 55 นิด-ชะ-อัย-ยา Nit Cha Aiya Ya หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชัยชนะอันบริสุทธิ์
ณิชภศิษฐ์ 45 นิด-พะ-สิด Nit Pha Sit ชาย ผู้งดงามที่มีแสงความบริสุทธิ์
ณิชฌาการ 23 นิด-ชา-กาน Nit Cha Kan หญิง ผู้กระทำการเพ่งพิจารณาอันบริสุทธิ์
ณิชชาวร 24 นิด-ชา-วอน Nit Cha Won หญิง ผู้ประเสริฐที่เกิดมาบริสุทธิ์
ณิชชพัชญ์ 40 นิด-ชะ-พัด Nit Cha Phat หญิง ผู้ให้ความรู้ที่อยู่ในกรอบ
ณิชชณัช 24 นิด-ชะ-นัด Nit Cha Nat หญิง ผู้มีความรู้ที่เกิดมาบริสุทธิ์
ณิกษา 15 นิก-สา Nik Sa หญิง จุมพิต
ณิกษ์ 23 นิก Nik หญิง จุมพิต, จูบ
ณัฐิลักษณ์ 51 นัด-ถิ-ลัก Nat Thi Lak หญิง ผู้มีรูปร่างดุจกระดูกแห่งความรู้
ณัฐิญาณ์ 41 นัด-ถิ-ยา Nat Thi Ya หญิง ผู้มีความรู้เป็นปราชญ์
ณัฐสรรค์ 46 นัด-ทะ-สัน Nat Tha San ชาย ผู้สร้างนักปราชญ์
ณัฐศิญาภา 36 นัด-สิ-ยา-พา Nat Si Ya Pha หญิง ผู้รุ่งเรืองด้วยความรู้ความเป็นมงคลแห่งปราชญ์
ณัฐเวชย์ 45 นัด-ทะ-เชด Nat Tha Chet ชาย นักปราชญ์ผู้มีชัยชนะในภูมิวิชาการ
ณัฐวลัญย์ 55 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง หญิงผู้มีลักษณะนักปราชญ์, หญิงผู้พึ่งพานักปราชญ์
ณัฐวรีย์ 52 นัด-วะ-รี Nat Wa Ri หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐยาพัชร 45 นัด-ถะ-ยา-พัด Nat Tha Ya Phat หญิง เพชรนักปราชญ์หญิง
ณัฐยชญ์ 41 นัด-ทะ-ยด Nat Tha Yot ชาย ผู้บูชานักปราชญ์,ผู้บูชาความรู้ยิ่ง
ณัฐภกร 24 นัด-พะ-กอน Nat Pha Kon ชาย ปราชญ์ผู้สร้างแสงสว่าง
ณัฐพิชัย 44 นัด-พิ-ชัย Nat Phi Chai ชาย นักปราชญ์ผู้ชนะ
ณัฐปวิชญ์ 45 นัด-ปะ-วิด Nat Pa Wit ชาย ผู้มีวิชายิ่งดังนักปราชญ์
ณัฐประพิณ 45 นัก-ปะ-พิน Nak Pa Phin หญิง ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์
ณัฐปคัลป์ 45 นัด-ปะ-คัน Nat Pa Khan ชาย นักปราชญ์ที่มีความกล้า, นักปราชญ์ที่มีความคล่องแคล่ว
ณัฐณาพัชร์ 51 นัด-ทะ-นา-พัด Nat Tha Na Phat หญิง ผู้มีคุณค่าในขอบข่ายความรู้,ผู้แกร่งกล้าในอำนาจนักปราชญ์
ณัฐณัญญา 36 นัด-ทะ-นัน-ยา Nat Tha Nan Ya หญิง ปราชญ์ผู้มีความรู้ยิ่ง
ณัฐฐิฏา 41 นัด-ถิ-ตา Nat Thi Ta หญิง ปราชญ์ผู้ให้
พลอยงาม 36 พลอย-งาม Phloi Ngam หญิง พลอยที่สวยงาม
ประวิชสัย 41 ประ-วิด-ชะ-สัย Pra Wit Cha Sai ชาย ผู้มีแหวนอันประเสริฐ
ภัสปวรรม์ 42 พัด-ปะ-วัน Phat Pa Wan หญิง ผู้ประเสริฐที่มีความเจริญยิ่ง
ณรัณรักษ์ 40 นะ-รัน-รัก Na Ran Rak หญิง ผู้ดูแลรักษาความรู้ของตน
เกษณีย์ 36 เก-สะ-นี Ke Sa Ni หญิง หญิงที่มีความงาม
วรรณไพร 40 วัน-นะ-พรัย Wan Na Phrai หญิง ผิวของป่า
ปิยะปราชฐ์ 45 ปิ-ยะ-ปราด Pi Ya Prat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
เสริมพงษ์ 45 เสิม-พง Soem Phong ชาย ผู้เป็นส่วนเติมเต็มให้กับตระกูล
เพ็ชรสยาม 45 เพ็ด-สะ-หยาม Phet Sa Yam ชาย เพชรของเมืองไทย
วีรพงษ์ชัย 54 วี-ระ-พง-ชัย Wi Ra Phong Chai ชาย เชื้อสายของนักรบที่ได้รับชัยชนะ
มงคลศิลป์ 45 มง-คน-สิน Mong Khon Sin ชาย ศิลปะที่นำมาซึ่งความเจริญ
พีระพรหม 45 พี-ระ-พรม Phi Ra Phrom ชาย พระพรหมผู้กล้าหาญ
พงษ์รพี 42 พง-ระ-พี Phong Ra Phi ชาย เชื้อสายผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์, เชื้อสายพระอาทิตย์
ยุ้ย 19 ยุ้ย Yui หญิง ยื่นโป่งออกมา, พองออกมา.
ปราชญ์กวี 36 ปราด-กะ-วี Prat Ka Wi ชาย นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญการประพันธ์บทกลอน
กุมภา 9 กุม-พา Kum Pha ได้ทั้งชายและหญิง เดือนกุมภาพันธ์, หม้อ
ปราภา 9 ปรา-พา Pra Pha หญิง แสงสว่าง
วงศ์ภัสสร์ 56 วง-พัด Wong Phat หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความรุ่งเรือง
พิมพ์เพ็ญ 56 พิม-เพ็น Phim Phen หญิง ผู้มีเดือนเพ็ญเป็นต้นแบบ
ฐิฏิญาพรรณ 52 ทิ-ติ-ยา-พัน Thi Ti Ya Phan หญิง ผู้รู้อย่างมั่นคงที่มีผิวพรรณงามตลอดกาล
พัฑฒิพงษ์ 45 พัด-ทิ-พง Phat Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญ
ณัฐญาณิชย์ 51 นัด-ถะ-ยา-นิด Nat Tha Ya Nit หญิง ชัยชนะอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์ผู้ทรงภูมิวิทยาการ
ณัฐญาเชฏฐ์ 54 นัด-ถะ-ยา-เชด Nat Tha Ya Chet หญิง ผู้เจริญกว่าด้วยความรู้ของนักปราชญ์
ณัฐญภรณ์ 41 นัด-ยะ-พอน Nat Ya Phon หญิง สตรีผู้มีความฉลาดเป็นเครื่องประดับตน
ณัฐฌาพัชร์ 51 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้เข้มแข็ง
ณัฐฌญาณ์ 42 นัด-ชะ-ยา Nat Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ฌานความรู้
ณัฐชโพยม 45 นัด-ชะ-พะ-โยม Nat Cha Pha Yom หญิง ท้องฟ้าที่กำเนิดนักปราชญ์
ณัฐชฎาภรณ์ 45 นัด-ชะ-ยา-พอน Nat Cha Ya Phon หญิง ผู้แต่งตัวเกล้ามวยผมดุจนักปราชญ์
ณัฐจิรฐ 41 นัด-จิ-รด Nat Chi Rot ชาย ผู้มีความมั่นคงในความรู้ตลอดกาล
ณัฐจรรยา 41 นัด-จัน-ยา Nat Chan Ya หญิง ประพฤติดีดังนักปราชญ์
ณัฐกิจจ์ 44 นัด-ทะ-กิด Nat Tha Kit ชาย เรื่องราวของนักปราชญ์
ณัฐกาญ 24 นัด-ทะ-กาน Nat Tha Kan หญิง ฉลาดและร่ำรวย
ณัฐกฤชา 23 นัด-กริด-ชา Nat Krit Cha หญิง ผู้หลักแหลมดังนักปราชญ์
ณัฐกมลพร 42 นัด-กะ-มน-พอน Nat Ka Mon Phon หญิง ผู้มีใจอันประเสริฐที่ฉลาด
ณัฏฐิราภรณ์ 55 นัด-ถิ-รา-พอน Nat Thi Ra Phon หญิง ผู้เป็นที่พึ่งพิงอันยั่งยืนของนักปราชญ์
ณัฏฐิยากรณ์ 59 นัด-ถิ-ยา-กอน Nat Thi Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์หญิง
ณัฏฐิฏา 41 นัด-ถิ-ตา Nat Thi Ta หญิง ปราชญ์ผู้ให้
ณัฏฐิญาภรณ์ 55 นัด-ถิ-ยา-พอน Nat Thi Ya Phon หญิง ผู้เต็มไปด้วยความรู้ดังนักปราชญ์
ณัฏฐิญา 36 นัด-ถิ-ยา Nat Thi Ya หญิง ผู้มีความรอบรู้ดังนักปราชญ์
ณัฏฐิชยา 42 นัด-ถิ-ชะ-ยา Nat Thi Cha Ya หญิง ผู้บูชานักปราชญ์
ณัฏฐาสิชา 42 นัด-ถา-สิ-ชา Nat Tha Si Cha หญิง เกิดมาดีดังนักปราชญ์
ณัฏฐารยา 41 นัด-ถา-ระ-ยา Nat Tha Ra Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฏฐอุรวี 51 นัด-ถะ-อุ-ระ-วี Nat Tha U Ra Wi หญิง แผ่นดินนักปราชญ์
ณัฏฐ์อาภา 45 นัด-อา-พา Nat A Pha หญิง รัศมีแห่งนักปราชญ์
ณัฏฐ์สุชญา 51 นัด-สุด-ชะ-ยา Nat Sut Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่ดีดังนักปราชญ์
ณัฏฐสิชา 41 นัด-ถะ-สิ-ชา Nat Tha Si Cha หญิง เกิดมาดีดังนักปราชญ์
ณัฏฐ์สิชา 50 นัด-สิ-ชา Nat Si Cha หญิง เกิดมาดีดังนักปราชญ์
ณัฏฐ์ษมา 46 นัด-สะ-มา Nat Sa Ma หญิง นักปราชญ์ผู้อ่อนน้อม, ผู้น้อมไหว้ที่ทรงคุณความรู้ยิ่ง
ณัฏฐวีรา 45 นัด-ถะ-วี-รา Nat Tha Wi Ra หญิง ผู้กล้าหายดังนักปราชญ์
ณัฏฐวิรัล 51 นัด-ถะ-วิ-รัน Nat Tha Wi Ran หญิง ผู้งามดุจนักปราชญ์
ณัฏฐวริณ 46 นัด-ถะ-วะ-ริน Nat Tha Wa Rin หญิง นักปราชญ์ผู้มีหนี้อันประเสริฐ
ณัฏฐ์วรัญช์ 65 นัด-วะ-รัน Nat Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ความยินดีอันประเสริฐของนักปราชญ์
ณัฏฐ์วรัชญ์ 65 นัด-วะ-รัด Nat Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐของนักปราชญ์
ณัฏฐวรณ 42 นัด-ทะ-วะ-รน Nat Tha Wa Ron หญิง ผู้มีกำแพงแห่งความรู้
ณัฏฐยุพา 45 นัด-ถะ-ยุ-พา Nat Tha Yu Pha หญิง หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฏฐ์ยุพา 54 นัด-ยุ-พา Nat Yu Pha หญิง หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฏฐยาภรณ์ 55 นัด-ถะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ทรงความเป็นปราชญ์, ผู้มีความรอบรู้ประดับตน
ณัฏฐยล 41 นัด-ทะ-ยน Nat Tha Yon หญิง ปราชญ์ผู้น่ามอง
ณัฏฐภูว์ 45 นัด-ถะ-พู Nat Tha Phu ชาย แผ่นดินแห่งผู้รู้
ณัฏฐภูรี 41 นัด-ถะ-พู-รี Nat Tha Phu Ri ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ของแผ่นดิน
ณัฏฐ์ภูรี 50 นัด-พู-รี Nat Phu Ri ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์แห่งแผ่นดิน, ผู้มีปัญญากว้างไกลดุจนักปราชญ์
ณัฏฐ์ภร 41 นัด-ตะ-พอน Nat Ta Phon หญิง ผู้เลี้ยงดูนักปราชญ์
ณัฏฐภพ 36 นัด-ถะ-พบ Nat Tha Phop ชาย โลกของนักปราชญ์, ปราชญ์ของแผ่นดิน
ณัฏฐ์พิชา 51 นัด-พิ-ชา Nat Phi Cha หญิง ทรงความรู้ดังนักปราชญ์
ณัฏฐพิชญา 46 นัด-พิด-ชะ-ยา Nat Phit Cha Ya หญิง ปราชญ์ผู้มีความรู้ยิ่ง
ณัฏฐ์พิชญา 55 นัด-พิด-ชะ-ยา Nat Phit Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้รู้วิชา
ณัฏฐ์พรรณภณ 63 นัด-พัน-นะ-พน Nat Phan Na Phon หญิง ผู้พูดดังเป็นเชื้อสายนักปราชญ์
ณัฏฐปาล 36 นัด-ถะ-ปาน Nat Tha Pan ชาย ผู้คุ้มครองนักปราชญ์
ณัฏฐ์ปัณฑา 51 นัด-ปัน-ทา Nat Pan Tha หญิง ผู้มีปัญญาดังนักปราชญ์
ณัฏฐ์ปัณชญา 54 นัด-ปัน-ชะ-ยา Nat Pan Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ดุจแม่น้ำแห่งปราชญ์
ณัฏฐปวีร์ 55 นัด-ถะ-ปะ-วี Nat Tha Pa Wi ได้ทั้งชายและหญิง ผู้กล้าหาญยิ่งที่มีความรอบรู้
ณัฏฐ์ปวีร์ 64 นัด-ปะ-วี Nat Pa Wi ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้กล้าหาญยิ่ง
ณัฏฐ์ปวีณ 56 นัด-ปะ-วีน Nat Pa Win หญิง นักปราชญ์ผู้ชำนาญ
ณัฏฐ์ปภา 40 นัด-ปะ-พา Nat Pa Pha หญิง ผู้รุ่งเรืองในความเป็นนักปราชญ์
ณัฏฐ์ณัฐรณ 63 นัด-นัด-ถะ-รน Nat Nat Tha Ron ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ในสงครามปราชญ์
ณัฏฐณัฏฐ์ 63 นัด-ถะ-นัด Nat Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นปราชญ์ในปราชญ์, ผู้เป็นปราชญ์ที่มีความรู้ยิ่ง
ณัฏฐณัชชา 41 นัด-ทะ-นัด-ชา Nat Tha Nat Cha หญิง นักปราชญ์ผู้เกิดมาให้ความรู้