บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พชรรัชต์ 36 พะ-ชะ-ระ-รัด Pha Cha Ra Rat ชาย ผู้มีเงินและเพชร
พชรมณฑน์ 41 พะ-ชะ-ระ-มน Pha Cha Ra Mon หญิง เครื่องประดับเพชร,ผู้ประดับอันมีคุณค่าดังเพชร
พชรภัทร 24 พะ-ชะ-ระ-พัด Pha Cha Ra Phat ชาย ผู้ประเสริฐดังเพชร
พชรพัชร์ 41 พะ-ชะ-ระ-พัด Pha Cha Ra Phat ชาย เพชรในเพชร
พชรเดช 19 พะ-ชะ-ระ-เดด Pha Cha Ra Det ชาย ผู้มีอำนาจดุจเพชร
พจน์พินีต์ 64 พด-พิ-นี Phot Phi Ni หญิง ผู้พูดจาเรียบร้อย
พจน์นภนต์ 51 พด-นะ-พน Phot Na Phon ชาย สุดขอบฟ้าที่บรรยาย
พจน์ชานน 41 พด-ชา-นน Phot Cha Non ชาย ผู้มีความรู้ทางการพูด
ไปศล 24 ปัย-สน Pai Son ชาย ผู้ฉลาด
ไปรยาพร 36 ปัย-ยา-พอน Pai Ya Phon หญิง ผู้ประเสริฐอันเป็นที่รัก
ไปรยาณี 36 ปัย-ยา-นี Pai Ya Ni หญิง หญิงอันเป็นที่รัก
เปรมระพี 36 เปม-ระ-พี Pem Ra Phi หญิง ดวงอาทิตย์อันชื่นใจ
เปรมพัณณี 42 เปม-พัน-นี Pem Phan Ni หญิง ผู้บรรยายความสุข
เปรมปวริศ 36 เปม-ปะ-วะ-ริด Pem Pa Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐที่มีความสุข,ผู้ยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความประเสริฐ
เปรมปรวีร์ 45 เปม-ปอ-ระ-วี Pem Po Ra Wi หญิง ผู้กล้าหาญที่มีความสุขประเสริฐ
เปรมนิตย์ 42 เปม-มะ-นิด Pem Ma Nit ได้ทั้งชายและหญิง ตลดดเวลามีแต่ความชื่นใจ, ผู้ชื่นใจตลอดเวลา
เปรมณิภา 24 เปม-นิ-กา Pem Ni Ka หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความสุข
ปูรณ์ปวัตร 41 ปูน-ปะ-วัด Pun Pa Wat ชาย ผู้บริสุทธิ์อันสมบูรณ์
ปุณยวัฒิ์ 42 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญ
ปุณยวัฑฒ์ 41 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญ
ปุณยวัชญ์ 41 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญ
ปุณณารีย์ 42 ปุน-นา-รี Pun Na Ri หญิง ผู้เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ปุณณะวิชญ์ 42 ปุน-นะ-วิด Pun Na Wit ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรงภูมิปัญญาอันบริบูรณ์
ปุณณวัตถ์ 36 ปุน-นะ-วัด Pun Na Wat ชาย สิ่งที่เป็นบุญ
ปุณณ์ลวิตร 45 ปุน-ละ-วิด Pun La Wit ชาย ผู้เกี่ยวบุญ
ปุณณนิดา 24 ปุน-นะ-นิ-ดา Pun Na Ni Da หญิง ผู้ได้รับการอบรมมาอย่างดีและเต็มเปี่ยม
ปุณณนัทธ์ 36 ปุน-นะ-นัด Pun Na Nat ชาย ผู้ผูกพันความสมบูรณ์,ผู้มีแต่ความบริสุทธิ์
ปุณณ์ณพิชญ์ 54 ปุน-นะ-พิด Pun Na Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้เต็ม
ปุณญรัศมิ์ 45 ปุน-ยะ-รัด Pun Ya Rat หญิง รํศมีแห่งความดีอันประเสริฐ
ปุญยะรัชต์ 41 ปุน-ยะ-รัด Pun Ya Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีทรัพย์สินเงินทองด้วยบุญ
ปุญญะพัชญ์ 42 ปุน-ยะ-พัด Pun Ya Phat ชาย ผู้อยู่ในกรอบแห่งภูมิความรู้ด้วยบุญ
ปุญญะ 15 ปุน-ยะ Pun Ya ชาย เครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์
ปุญญวัจน์ 41 ปุน-ยะ-วัด Pun Ya Wat ชาย ผู้มีคำพูดอันศักดิ์สิทธิ์
ปิยะพิมล 41 ปิ-ยะ-พิ-มน Pi Ya Phi Mon หญิง ผู้ปราศจากมลทินอันเป็นที่รัก
ปิยะณัฏฐ์ 54 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ปิยธรณ์ 36 ปิ-ยะ-ทอน Pi Ya Thon หญิง ผู้ทรงเป็นที่รัก
ปาลยศ 24 ปา-ละ-ยด Pa La Yot ชาย ผู้มีเกียรติ์ที่ต้องรักษา, ผู้รักษาเกียรติ์
ปาลณัฏฐ์ 45 ปา-ละ-นัด Pa La Nat ชาย ปราชญ์ผู้คุ้มครองรักษา
ปารระยา 24 ปาน-ระ-ยา Pan Ra Ya หญิง ผู้เป็นที่สุดของความเร็ซ
ปารย์ลภัส 42 ปาน-ละ-พัด Pan La Phat หญิง ผู้มีลาภอันเหมาะสม
ปารย์พิชชา 41 ปาน-พิด-ชา Pan Phit Cha หญิง ผู้มีความรู้อันเหมาะสม
ปารย์ปิยรัตน์ 63 ปาน-ปิ-ยะ-รัด Pan Pi Ya Rat หญิง ผู้มีคุณค่าเป็นที่รักอันเหมาะสม, ผู้เป็นทีรักดังแก้วมณีอันเหมาะสม
ปารย์ปรุฬห์ 50 ปาน-ปะ-รุด Pan Pa Rut ชาย ผู้เจริญอันเหมาะสม
ปารย์ปริชญา 41 ปาน-ปะ-ริด-ชะ-ยา Pan Pa Rit Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้อันเหมาะสม
ปารย์ปณาลี 45 ปาน-ปะ-นา-ลี Pan Pa Na Li หญิง สายน้ำอันเหมาะสม
ปารย์ธมนต์ 50 ปาน-ทะ-มน Pan Tha Mon หญิง ผู้ปราศจากมลทินที่เหมาะสม
ปารย์ธนินทร์ 56 ปาน-ทะ-นิน Pan Tha Nin หญิง เจ้าแห่งทรัพย์ที่เหมาะสม,ผู้เหมาะสมที่เป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ปารย์ชวัล 42 ปาน-ชะ-วัน Pan Cha Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รุ่งเรืองที่เหมาะสม
ปารปวัน 24 ปาน-ปะ-วัน Pan Pa Wan ชาย ผู้บริสุทธิ์ที่สุด
ปารนีรา 24 ปา-ระ-นี-รา Pa Ra Ni Ra หญิง ผู้เป็นที่สุดแห่งน้ำ
ปารณ์จิณณ์ 50 ปา-ระ-จิน Pa Ra Chin หญิง ผู้ประพฤติดีเป็นที่น่าพอใจ
ปานฐปน 24 ปาน-ทะ-ปะ-นะ Pan Tha Pa Na ชาย ดุจดังกับสรรสร้าง
ปาณมณิภา 24 ปาน-มะ-นิ-พา Pan Ma Ni Pha หญิง ผู้มีชีวิตเป็นประกายดุจแก้ว
ปาณปวีร์ 36 ปาน-ปะ-วี Pan Pa Wi หญิง ผู้กล้าหาญดังชีวิต,ผู้กล้าหาญทั้งลมหายใจ
ปัถยานันทน์ 45 ปัด-ถะ-ยา-นัน Pat Tha Ya Nan หญิง ผู้มีความสุขอันเหมาะสม
ปัณนิพิฐ 41 ปัน-นิ-พิด Pan Ni Phit หญิง ผู้ตั้งมั่นด้วยทรัพย์
ปัณณ์ศิริวรรณ 63 ปัน-สิ-ริ-วัน Pan Si Ri Wan หญิง ผู้มีเชื่อสายอันเป็นมงคลและความรู้
ปัณณวัจณ์ 46 ปัน-นะ-วัด Pan Na Wat ชาย ผู้ได้รับการสรรเสริญเรื่องความรู้, ผู้บรรยายความรู้
ปัณณ์วรัชญ์ 54 ปัน-วะ-รัด Pan Wa Rat หญิง ผู้รู้สิ่งประเสริฐในหนังสือ
ปัณณ์รัฐ 42 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ชาย รัฐแห่งความรู้
ปัณณรตา 24 ปัน-นะ-ระ-ตา Pan Na Ra Ta หญิง ผู้มียินดีในหนังสือ,ผู้ยินดีในความรู้
ปัณณ์ฟ้า 36 ปัน-ฟ้า Pan Fa หญิง ผู้มีความรู้กว้างขวางดังท้องฟ้า, หนังสือแห่งฟ้า
ปัณณพัทธ์ 42 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันความรู้
ปัณณ์พัฒน์ 54 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รุ่งเรืองทางหนังสือ
ปัณณพัชนันท์ 54 ปัน-นะ-พัด-ชะ-นัน Pan Na Phat Cha Nan หญิง ผู้มีความยินดีในกรอบความรู้
ปัณณ์พัชญพร 55 ปัน-พัด-ชะ-ยะ-พอน Pan Phat Cha Ya Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐในกรอบแห่งความรู้
ปัณณ์พลัช 45 ปัน-พะ-ลัด Pan Pha Lat ชาย ผู้มีพลังศักดิ์สิทธิ์จากความรู้
ปัณณ์ปวีณ 45 ปัน-ปะ-วีน Pan Pa Win หญิง ผู้ฉลาดที่ทรงความรู้
ปัณณ์นภัส 42 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง หนังสือแห่งสวรรค์
ปัณณ์ธารี 41 ปัน-ทา-รี Pan Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ซี่งหนังสือ, ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ความฉลาด
ปัณณธวัล 36 ปัน-นะ-ทะ-วัน Pan Na Tha Wan หญิง ผู้นวลงามด้วยความรู้, ผู้เป็นดุจหนังสืออันบริสุทธิ์
ปัณณ์ธวัช 41 ปัน-ทะ-วัด Pan Tha Wat ชาย ธงแห่งหนังสือหลักชัยแห่งความรู้
ปัณณ์ธนารีย์ 63 ปัน-ทะ-นา-รี Pan Tha Na Ri หญิง มีทรัพย์อันประเสริฐเป็นความรู้
ปัณณ์ธนัตถ์ 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีทรัพย์และความรู้
ปัณณ์ณัช 36 ปัน-นัด Pan Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกิดมามีความรู้ยิ่ง
ปัณณ์ฉัตร 41 ปัน-ฉัด Pan Chat หญิง ร่มเงาแห่งหนังสือ, ร่มเงาแห่งความรู้
ปัณฑสุดา 24 ปัน-สุ-ดา Pan Su Da หญิง หญิงสาวผู้มีปัญญา
ปัณฑ์ธนัน 41 ปัน-ทะ-นัน Pan Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่รงปัญญา
ปัณฐวิชญ์ 45 ปัน-ทะ-วิด Pan Tha Wit ชาย ผู้มีความรู้อันมั่นคงเป็นทรัพย์
ปัญญาพัทธ์ 41 ปัน-ยา-พัด Pan Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันด้วยปัญญา
ปัญญาพัฏฏ์ 54 ปัน-ยา-พัด Pan Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาที่ไม่สิ้นสุด
ปัญญวร 24 ปัน-ยะ-วอน Pan Ya Won ชาย ผู้ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัญญณัฏฐิ์ 54 ปัน-ยะ-นัด Pan Ya Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ทรงปัญญายิ่ง
ปัญญ์ชยธร 41 ปัน-ชะ-ยะ-ทอน Pan Cha Ya Thon หญิง ผู้ทรงชัยชนะด้วยปัญญา
ปัญญ 14 ปัน-ยะ Pan Ya ชาย ความรู้ยิ่ง
ปัญชริตา 24 ปัน-ชะ-ริ-ตา Pan Cha Ri Ta หญิง หญิงผู้ว่องไวดุจใบไม้
ปัญจานันท์ 41 ปัน-จา-นัน Pan Cha Nan หญิง ความยินดี 5 ประการ, ความปิติ 5 ประการ
ปวีร์โชติ 41 ปะ-วี-โชด Pa Wi Chot ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยความกล้าหาญยิ่ง
ปวีร์ชญาอร 45 ปะ-วี-ชะ-ยา-ออน Pa Wi Cha Ya On หญิง หญิงงามที่ทรงความรู้และกล้าหาญยิ่ง
ปวีณวัสสา 45 ปะ-วีน-วัด-สา Pa Win Wat Sa หญิง ผู้ฉลาดตลอดปี
ปวีณวรรณพร 51 ปะ-วีน-วัน-นะ-พอน Pa Win Wan Na Phon หญิง ผู้มีผิวพรรณอันประเสริฐและเฉลียวฉลาด
ปวีณรมัย 41 ปะ-วีน-ระ-มัย Pa Win Ra Mai หญิง ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
ปวีณมุนินทร์ 54 ปะ-วีน-มุ-นิน Pa Win Mu Nin หญิง จอมปราชญ์ผู้ชาญฉลาด
ปวีณพรรธน์ 54 ปะ-วีน-พัด Pa Win Phat หญิง ผู้เจริญรุ่งเรืองดังนักปราชญ์
ปวีณธรณ์ 42 ปะ-วีน-ทอน Pa Win Thon หญิง ผู้ทรงความจำอันฉลาด
ปวันวรัชญ์ 46 ปะ-วัน-วะ-รัด Pa Wan Wa Rat หญิง ผู้มีควารู้อันประเสริฐและบริสุทธิ์
ปวันนัทธ์ 40 ปะ-วัน-นัด Pa Wan Nat หญิง ผู้มีความเกี่ยวพันบริสุทธิ์
ปวริศรฐ์ 45 ปะ-วะ-ริด Pa Wa Rit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่ในประเทศที่มีจิตใจสูงส่ง
ปวรวัสส์ 45 ปะ-วอน-วัด Pa Won Wat ชาย ปีที่ยิ่งใหญ่, อายุยิ่งใหญ่
ปวรลภณ 24 ปะ-วอ-ระ-พน Pa Wo Ra Phon ชาย ผู้มีลาภอันประเสริฐยิ่ง
ปวรธันยวีร์ 59 ปะ-วอน-ทัน-ยะ-วี Pa Won Than Ya Wi หญิง ผู้กล้าหาญและมีโชคอันล้ำเลิศ
ปรีรดา 19 ปี-ระ-ดา Pi Ra Da หญิง ผู้มีความรื่นรมย์ยินดี
ปรียนลิน 41 ปี-ยะ-นะ-ริน Pi Ya Na Rin หญิง ดอกบัวอันเป็นที่รัก
ปริยรินทร์ 45 ปะ-ริ-ยะ-ริน Pa Ri Ya Rin หญิง เจ้าแห่งศัตรูอันเป็นที่รัก, ยอดหญิงงามอันเป็นทีรัก
ปริยนันท์ 42 ปะ-ริ-ยะ-นัน Pa Ri Ya Nan หญิง ผู้มีความสุขในสิ่งอันเป็นที่รัก
ปรานต์ลภัส 42 ปาน-ละ-พัด Pan La Phat หญิง ผู้มีทรัพย์มากที่สุด
ปรานต์พัชร์ 51 ปาน-พัด Pan Phat หญิง ผู้เหมือนเพชรที่สุด
ปรานต์ธรนันท์ 56 ปาน-ทอ-ระ-นัน Pan Tho Ra Nan หญิง ผู้มีความสุขที่สุด
ปรานต์ณัฐ 42 ปาน-นัด Pan Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่สุด
ปราณน์วรินทร์ 59 ปาน-วะ-ริน Pan Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐในชีวิต
ปราณณิชา 24 ปาน-นิ-ชา Pan Ni Cha หญิง ผู้มีลมหายใจบริสุทธิ์, ผู้บริสุทธิ์ทั้งลมหายใจ
ปรัตถ์ฐพัณณ์ 63 ปะ-รัด-พัน Pa Rat Phan หญิง ผู้มีคำพูดอันมั่นคงเพื่อส่วนรวม
ปรัชญาพิพิธ 45 ปัด-ชะ-ยา-พิ-พิด Pat Cha Ya Phi Phit หญิง ความหลากหลายในความรู้อันประเสริฐ
ปรัชญ์นพัต 45 ปะ-รัด-นะ-พัด Pa Rat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ริเริ่มด้วยความรอบรู้
ประมณฑ์นันท์ 56 ปะ-มน-นัน Pa Mon Nan หญิง ผู้ผ่องใสและมีความสุข
ประภาวริณณ์ 45 ปะ-พา-วะ-ริน Pa Pha Wa Rin หญิง รัศมีผู้ไม่เป็นหนี้อันประเสริฐ
ประภาณภณ 23 ปะ-พาน-พน Pa Phan Phon ชาย ผูพูดเก่งมาก
ปรรณพัชร์ 42 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง คุณค่าของหนังสือ, ปีกเพชร, คุณค่าของความรู้
ปภูมิ 14 ปะ-พูม Pa Phum ชาย แผ่นดินกว้าง
ปภูธน 14 ปะ-พู-ทะ-นะ Pa Phu Tha Na ชาย ผู้มีทรัพย์ในแผ่นดินมากยิ่ง, ยิ่งกว่าราชา
ปภิฏฐ์ชญา 41 ปะ-พิด-ชะ-ยา Pa Phit Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้อันงดงามรุ่งเรือง
ปภาณภณ 15 ปะ-พาน-พน Pa Phan Phon ชาย ผู้พูดเก่งมาก
ปภาณพิชญ์ 36 ปะ-พาน-พิด Pa Phan Phit หญิง นักปราชญ์ผู้พูดเก่ง, นักปราชญืผู้มีวาทะศิลป์
ปภาชิตา 14 ปะ-พา-ชิ-ตา Pa Pha Chi Ta หญิง ผู้มีรัศมีแห่งชัยชนะ
ปภัสสร์ธันย์ 64 ปะ-พัด-สะ-ทัน Pa Phat Sa Than หญิง ผู้มีโชคอันผ่องใส
ปภัสมน 24 ปะ-พัด-สะ-มน Pa Phat Sa Mon หญิง ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์สดใส
ปภัสนันธ์ 41 ปะ-พัด-สะ-นัน Pa Phat Sa Nan หญิง ผู้ธำรงไว้ซึ่งความสุขและความบริสุทธิ์สดใส
ปภพรรณ 24 ปะ-พะ-พัน Pa Pha Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณสดใส
ปภพร 15 ปะ-พะ-พอน Pa Pha Phon หญิง ผู้มีความประเสริบเป็นรัศมี
ปภพพร 23 ปะ-พบ-พอน Pa Phop Phon หญิง ผู้นำความประเสริฐ
ปพิชญ์สรา 41 ปะ-พิด-สะ-รา Pa Phit Sa Ra หญิง ผู้มีมงคลอันรู้แจ้ง,ผู้แกล้วกล้าในการรู้แจ้ง
ปพิชญ์ศรา 41 ปะ-พิด-สะ-รา Pa Phit Sa Ra หญิง ผู้มีธนูอันรู้แจ้ง,ความเฉียบแหลมของผู้รู้แจ้ง
ปพัสตร์พิชชา 54 ปะ-พัด-พิด-ชา Pa Phat Phit Cha หญิง ความรู้ที่ห่มติดกาย (เต็มไปด้วยความรู้)
ปพัณณ์ลภัส 51 ปะ-พัน-ละ-พัด Pa Phan La Phat หญิง ผู้มีโชคที่ได้รับการสรรเสริญยิ่ง
ปพรรพิชญ์ 45 ปะ-พัน-พิด Pa Phan Phit หญิง นักปราชญ์หญิงผู้ประเสริฐยิ่ง
ปพร 14 ปะ-พอน Pa Phon หญิง ผู้ประเสริฐยิ่ง
ปพนสัณห์ 45 ปะ-พน-สัน Pa Phon San ชาย ผู้เรียบร้อยและบริสุทธิ์
ปพนรมัย 36 ปะ-พน-ระ-มัย Pa Phon Ra Mai หญิง ผู้มีเสน่ห์และบริสุทธิ์
ปพนพัชนี 41 ปะ-พน-พัด-ชะ-นี Pa Phon Phat Cha Ni หญิง พัดอันบริสุทธิ์
ปพนพรรณ 36 ปะ-พน-พัน Pa Phon Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณอันบริสุทธิ์
ปพนธญา 24 ปะ-พน-ทะ-ยา Pa Phon Tha Ya หญิง ผู้มีโชคดีอันบริสุทธิ์
ปนุท 9 ปะ-นุด Pa Nut หญิง ผู้บรรเทา ผู้ระงับ
ปทิตญา 15 ปะ-ทิ-ตะ-ยา Pa Thi Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้รุ่งเรืองแล้ว
ปทิตภาชา 15 ปะ-ทิด-พา-ชา Pa Thit Pha Cha หญิง ผู้เกิดมามีรัศมีอันรุ่งเรืองยิ่ง
ปทาน 9 ปะ-ทาน Pa Than ชาย ผู้ให้
ปณิธิ์รตา 36 ปะ-นิด-ระ-ตา Pa Nit Ra Ta หญิง ผู้ยินดีในความตั้งใจ
ปณัทภูมิ 24 ปะ-นัด-พูม Pa Nat Phum ชาย แผ่นดินที่ให้ชีวิต
พิชชาดา 19 พิด-ชา-ดา Phit Cha Da หญิง ผู้มีความรู้มาก
นูรฮายาตี 36 นู-ระ-ฮา-ยา-ตี Nu Ra Ha Ya Ti หญิง แสงสว่างในชีวิต
อนิวัฒน์ 42 อะ-หนิ-วัด A Ni Wat ชาย ผู้มีความเจริญ
มิรินดา 24 มิ-ริน-ดา Mi Rin Da หญิง อ่อนโยน อ่อนหวาน
ดาราณี 19 ดา-รา-นี Da Ra Ni หญิง เรือ(มาจากดารณี)
ศุภรัสมิ์ 42 สุบ-พะ-หรัด Sup Pha Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเจริญ
ไพรวรรณ 40 พรัย-วัน Phrai Wan หญิง ป่า
อัญวีณ์ 41 อัน-ยะ-วี An Ya Wi หญิง พัดที่แตกต่าง
พิมพ์วิภาวรรณ 65 พิม-วิ-พา-วัน Phim Wi Pha Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณงามและผ่องใส
ปราชญา 14 ปราด-ชะ-ยา Prat Cha Ya ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้
วฤณพร 24 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง ผู้มีพรประเสริฐอันน่ายินดี
บุญณ์พัฒน์ 50 บุน-ยะ-พัด Bun Ya Phat ชาย ผู้มีความเจริญในผลบุญ
ปรัชวินทร์ 41 ปรัด-ชะ-วิน Prat Cha Win ชาย ปราชญ์แห่งเชาว์ปัญญา
นทีภา 15 นะ-ที-พา Na Thi Pha ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่งดงามสว่างไสว
วีนรินทร์ 45 วี-นะ-ริน Wi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ดั่งสายลม
ภิชญาดา 14 พิด-ชะ-ยา-ดา Phit Cha Ya Da หญิง นักปราชญ์ที่มีความรู้แตกฉาน
นนชวิช 24 นน-ชะ-วิด Non Cha Wit ชาย ผู้มีความยินดีในชาวน์ปัญญา
นนท์ธรินทร์ 51 นน-ทะ-ริน Non Tha Rin ชาย ผู้ยินดีในการเป็นใหญ่
นนท์นิรันดร์ 56 นน-นิ-รัน Non Ni Ran ชาย ผู้มีความยินดีตลอดกาล
มูฮัมหมัด 36 มู-ฮัม-หมัด Mu Ham Mat ชาย นามศาสดาของศาสนาอิสลาม
ศิรวีย์ 45 สิ-ระ-หวี Si Ra Wi ชาย สุดยอดของความกล้าหาญ
วุฒิไพศาล 45 วุด-ทิ-พัย-สาน Wut Thi Phai San ชาย ผู้ความรู้ที่กว้างขวาง
ธนินท์ธร 36 ทะ-นิน-ทอน Tha Nin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ในการค้ำจุนทรัพย์
ธัณย์ธิชา 41 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง ผู้เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
ปณิชา 14 ปะ-นิ-ชา Pa Ni Cha หญิง ผู้มีความปราดเปรื่อง
ทิติภา 14 ทิ-ติ-พา Thi Ti Pha หญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งชีวิต
ณฐิฌา 24 นะ-ถิ-ชา Na Thi Cha หญิง ผู้เกิดจากนักปราชญ์
รวิอร 24 ระ-วิ-ออน Ra Wi On หญิง หญิงผู้สวยงามดุจพระอาทิตย์
บรรชัย 24 บัน-ชัย Ban Chai ชาย ผู้พบกับชัยชนะ
เจตียาห์ 41 เจ-ตี-ยา Che Ti Ya หญิง ผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
แซนดี้ 24 แซน-ดี้ Saen Di หญิง ชื่อคนในภาษาอังกฤษ
วิริทธิพล 41 วิ-ริด-ทิ-พน Wi Rit Thi Phon ชาย ผู้มีกำลังแห่งความสำเร็จอันประเสริฐ
ภัทรณัฎฐ์ 42 พัด-ทะ-ระ-นัด Phat Tha Ra Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ลัลนนันท์ 45 ลัน-นะ-นัน Lan Na Nan หญิง ผู้งดงามและมีความสุข
รดาชา 9 ระ-ดา-ชา Ra Da Cha หญิง ผู้ก่อให้เกิดความยินดี
พิชญ์ชญาดา 36 พิด-ชะ-ยา-ดา Phit Cha Ya Da หญิง นักปราชญ์ผู้มีวิชาความรู้
วราทิพย์ 41 วะ-รา-ทิบ Wa Ra Thip หญิง เทวดาผู้ประเสริฐ
ปารดา 9 ปา-ระ-ดา Pa Ra Da หญิง ผู้มีความยินดียิ่ง
นิธิญาน์ 36 นิ-ทิ-ยา Ni Thi Ya หญิง ขุมทรัพย์แห่งปัญญา
นิธิรัศมิ์ 50 นิ-ทิ-รัด Ni Thi Rat หญิง รัศมีแห่งขุมทรัพย์
อชิรวัตติ์ 45 อะ-ชิ-ระ-วัด A Chi Ra Wat ชาย ผู้พึงกระทำกิจด้วยความคล่องแคล่วว่องไว
ธันญ์ชฎาพร 46 ทัน-ชะ-ดา-พอน Than Cha Da Phon หญิง สมบัติที่ได้จากการขอพรกับชฎา
ภัสร์ชฎาพร 45 พัด-ชะ-ดา-พอน Phat Cha Da Phon หญิง แสงสว่างจากพรที่ได้จากชฎา
โศพิชญ์ชฎา 46 โส-พิด-ชะ-ดา So Phit Cha Da หญิง ชฎาที่มีค่ายิ่ง
จิรัสย์ชฎา 50 จิ-รัด-ชะ-ดา Chi Rat Cha Da หญิง ชฎาที่มีอายุยืนนาน
ณัฐชฎานริล 45 นัด-ชะ-ดา-นะ-ริน Nat Cha Da Na Rin หญิง ชฎาของนักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
วิรินทร์ชฎา 45 วิ-ริน-ชะ-ดา Wi Rin Cha Da หญิง ชฎาของผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
รัฐภรณ์ 36 รัด-ทะ-พอน Rat Tha Phon หญิง เครื่องประดับแห่งความมั่นคง
ระรินทิพย์ 51 ระ-ริน-ทิบ Ra Rin Thip หญิง สายน้ำของเทวดา
ชลฎา 14 ชน-ละ-ดา Chon La Da หญิง สายน้ำแห่งนักนาฏศิลป์
สิรินยาพัทธ์ 59 สิ-ริน-ยา-พัด Si Rin Ya Phat หญิง ผู้ประเสริฐในความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ทรา 6 ทะ-รา Tha Ra หญิง ประเสริฐ, งดงาม (แปลงมาจากภัทร-)
สุรศิลป์ 40 สุ-ระ-สิน Su Ra Sin ชาย เทวดาผู้มีฝีมืออย่างยอดเยี่ยม
ชัยธีรณัฏฐ์ 65 ชัย-ที-ระ-นัด Chai Thi Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ได้รับชัยชนะ
ฉัตร์ชนัญ 40 ฉัด-ทะ-นัน Chat Tha Nan หญิง ผู้มีปัญญาที่เป็นร่มเงาให้แก่ผู้อื่น
พัฒนะ 24 พัด-ทะ-นะ Phat Tha Na ชาย ความเจริญ
วาเศรษฐี 40 วา-เสด-ถี Wa Set Thi หญิง ผู้มั่งมีมาก, ผู้ร่ำรวยมากเป็นวาๆ
ปณตยล 24 ปะ-นด-ยน Pa Not Yon หญิง ผู้อ่อนน้อมที่น่ามอง
ปณตพล 24 ปะ-นด-พน Pa Not Phon ชาย ผู้มีกำลังอันอ่อนน้อม
ปณตธนัท 24 ปะ-นด-ทะ-นัด Pa Not Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยที่อ่อนน้อม
ปฐมนพัต 36 ปะ-ถม-นะ-พัด Pa Thom Na Phat ชาย ผู้มีความริเริ่มเป็นที่หนึ่ง
ปชาญ 9 ปะ-ชาน Pa Chan ชาย ผู้ชำนาญยิ่ง
ปชญา 9 ปะ-ชา-ยา Pa Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ยิ่ง
เบญสิร์ยา 41 เบน-สิ-ยา Ben Si Ya หญิง สตรีผู้มีคุณงามความดีเป็นเลิศ
เบญญ์รมัย 42 เบน-ระ-มัย Ben Ra Mai หญิง ผู้มีเสน่ห์และปัญญา
เบญญพรรณพร 45 เบน-ยะ-พัน-พอน Ben Ya Phan Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐทางผิวพรรณและปัญญา
เบญญพรพรรณ 45 เบน-ยะ-พอน-พัน Ben Ya Phon Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณดีและมีปัญญา
เบญจ 14 เบน-จะ Ben Cha หญิง ห้า
บุตรธิเดช 23 บุด-ทิ-เดด But Thi Det ได้ทั้งชายและหญิง ลูกชายผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่
บุณย์รวิช 41 บุน-ระ-วิด Bun Ra Wit ชาย ผู้เกิดจากอาทิตย์ที่มีบุญ
บุณณ์ภัสสร 45 บุน-พัด-สอน Bun Phat Son หญิง ผู้มีรัศมีเต็ม
บุณญาณณัฏฐ์ 54 บุน-ยาน-นัด Bun Yan Nat หญิง นักปราชญ์ผู้รอบรู้เรื่องบุญ
บุณญรัศมิ์ 45 บุน-ยะ-รัด Bun Ya Rat หญิง รํศมีแห่งความดีอันประเสริฐ,รัศมีแห่งบุญวาสนา
บุญญ์จรัส 41 บุน-จะ-หรัด Bun Cha Rat หญิง มีความรุ่งเรืองเต็มเปี่ยม
บัณฑุ์นิพิฐ 54 บัน-นิ-พิด Ban Ni Phit หญิง ช้างเผือกที่ตั้งใจมั่น
บัณฑิรัศมิ์ 51 บัน-ทิ-รัด Ban Thi Rat หญิง เป็นผู้รู้ผู้รุ่งเรือง
บวรลภน 24 บะ-วอน-ละ-พน Ba Won La Phon ชาย ลาภอันล้ำเลิศ
บรรจธร 24 บัน-จะ-ทอน Ban Cha Thon หญิง ผู้เติม,ผู้ใส่
เนธิสดา 24 เน-ทิ-สะ-ดา Ne Thi Sa Da หญิง หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุมทรัพย์
เนธิศศรันย์ 59 เน-ทิด-สะ-รัน Ne Thit Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
เนธิศศรัณย์ 59 เน-ทิด-สะ-รัน Ne Thit Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งอันเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
เนธิศธวัสส์ 59 เน-ทิด-ทะ-วัด Ne Thit Tha Wat ชาย ผู้ยืนยงที่เป็นเจ้าแห่งสมบัติ
เนธิศดา 24 เน-ทิด-สะ-ดา Ne Thit Sa Da หญิง หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุมทรัพย์
เนธิรินทร์ 42 เน-ทิ-ริน Ne Thi Rin หญิง สมบัติของเทวดาผู้เป็นใหญ่, ขุมทรัพย์พระอินทร์
เนธิชญาน์ 36 เน-ทิ-ชะ-ยา Ne Thi Cha Ya หญิง ผู้ที่เกิดมามีความรอบรู้เป็นขุมทรัพย์
เนธิชชญา 24 เน-ทิด-ชะ-ยา Ne Thit Cha Ya หญิง ผู้รู้แจ้งที่เกิดมามีสมบัติ
เนติวัธน์ 42 เน-ติ-วัด Ne Ti Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีแบบแผน
เนติภัทธ 24 เน-ติ-พัด Ne Ti Phat ชาย ผู้ประพฤติในประเพณี
เนตร์วรินทร์ 56 เนด-วะ-ริน Net Wa Rin หญิง ดวงตาของผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
เนตรนพิน 36 เนด-นะ-พิน Net Na Phin หญิง ผู้มีดวงตาสาวเสมอ
เนตร์ชนวีร์ 56 เนด-ชน-วี Net Chon Wi หญิง ดวงตาของชนผู้กล้าหาญ
นุธาร 15 นุ-ทาน Nu Than ชาย ลำธารเล็ก
นุทัต 14 นุ-ทัด Nu That ชาย ให้มาน้อย
นุชสรินทร์ 42 นุด-สะ-ริน Nut Sa Rin หญิง น้องหญิงผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ
นุชปวีร์ 36 นุด-ปะ-วี Nut Pa Wi หญิง น้องสาวผู้กล้าหาญ
นุชญาดา 15 นุด-ยา-ดา Nut Ya Da หญิง นักปราชญ์หญิงซึ่งเป็นน้อง, น้องนักปราชญ์หญิง
นุจารีย์ 41 นุ-จา-รี Nu Cha Ri หญิง มีความดีงามน้อย
นีรศรณ์ 41 นี-ระ-สอน Ni Ra Son หญิง ที่พึ่งแห่งน้ำ
นีรนันทน์ 45 นี-ระ-นัน Ni Ra Nan หญิง ผู้มีความสุขและสดชื่นดุจน้ำ
นีรนลิน 36 นี-ระ-นะ-ลิน Ni Ra Na Lin หญิง งามดังดอกบัวน้ำ
นีรธาวิน 36 นี-ระ-ทา-วิน Ni Ra Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังน้ำ
นีรชรินท์ 41 นี-ระ-ชะ-ริน Ni Ra Cha Rin หญิง เจ้าแห่งน้ำ
นิสิทธิ์ชน 45 นิ-สิด-ชน Ni Sit Chon ชาย ผู้ที่มีความสำเร็จนิรันดร์
นิสภ์จรรย์ธร 65 นิด-จัน-ทอน Nit Chan Thon หญิง ผู้มีความประพฤติดีและประเสริฐ
นิศรวินท์ 45 นิด-ระ-วิน Nit Ra Win หญิง ดอกบัวราตรี
นิศฌาเนตร์ 45 นิด-ชา-เนด Nit Cha Net หญิง ผู้มีดวงตาพิจารณาดวงจันทร์, ผู้มีแสงแห่งการเพ่งพิศ
นิศชรินทร์ 45 นิด-ชะ-ริน Nit Cha Rin หญิง เจ้าแห่งน้ำราตรี
นิวิฐพล 42 นิ-วิด-พน Ni Wit Phon ชาย ผู้มีกำลังตั้งใจมั่น
นิวัติเวช 36 นิ-วัด-เวด Ni Wat Wet ชาย กลับหาหมอ
นิวรธรณ์ 41 นิ-วะ-ระ-ทอน Ni Wa Ra Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐนิรันดร์
นิลลดา 23 นิน-ละ-ดา Nin La Da หญิง สายสีพลอยดำ
นิลพิรัล 41 นิน-พิ-รัน Nin Phi Ran หญิง แก้วมณีสีดำที่หายาก
นิลนิปุณญ์ 45 นิน-นิ-ปุน Nin Ni Pun หญิง ความรู้บริสุทธิ์ปราศจากสีดำ, ความรู้สมบูรณ์ปราศจากสีดำ
นิรินธน์ธารี 56 นิ-ริน-ทะ-ทา-รี Ni Rin Tha Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ในความไม่มีกิเลส
นิรินทร์ธาร 45 นิ-ริน-ทาน Ni Rin Than หญิง ผู้ทรงความเป็นใหญ่นิรันดร์
นิรัชธนิยา 41 นิ-รัด-ทะ-นิ-ยา Ni Rat Tha Ni Ya หญิง ปราถนาในทรัพย์อันไม่มีกิเลส
นิรธารณ์ 36 นิ-ระ-ทาน Ni Ra Than หญิง ผู้ค้ำจุนน้ำ
นิพรรัตน์ 46 นิ-พอน-รัด Ni Phon Rat หญิง ดังได้รับดวงแก้ว
นิพพิชชญะ 41 นิบ-พิด-ชะ-ยะ Nip Phit Cha Ya หญิง ผู้รู้ในความรู้ที่ไม่มี
นิบุณวรรณ 36 นิ-บุน-วัน Ni Bun Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณละเอียด
นินัทธิ์ทยา 46 นิ-นัด-ทะ-ยา Ni Nat Tha Ya หญิง หัวใจที่ผูกพันตลอดกาล
นิธิอนนต์ 45 นิ-ทิ-อะ-นน Ni Thi A Non ชาย ผู้มีขุมทรัพย์อันไม่สิ้นสุด
นิธิศอมล 41 นิ-ทิด-อะ-มอน Ni Thit A Mon หญิง ผู้บริสุทธิ์และเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิธิวัชร์ 42 นิ-ทิ-วัด Ni Thi Wat ชาย ขุมทรัพย์เป็นเพชร, ผู้สร้างสมบุญจนแกร่งกล้าดุจเพชร
นิธิวรุตม์ 45 นิ-ทิ-วะ-รุด Ni Thi Wa Rut ชาย ผู้ประเสริฐสุดเป็นขุมทรัพย์
นิธิดล 24 นิ-ทิ-ดน Ni Thi Don ชาย ผู้มีพื้นฐานร่ำรวย
นิธิวรทย์ 45 นิ-ทิ-วะ-รด Ni Thi Wa Rot ชาย ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐเป็นขุมทรัพย์
นิธิปวีร์ 45 นิ-ทิ-ปะ-วี Ni Thi Pa Wi ชาย ผู้กล้าหาญที่มีขุมทรัพย์
นิติวัฑฒ์ 41 นิ-ติ-วัด Ni Ti Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีแบบแผน
นิตินนท์ 36 นิ-ติ-นน Ni Ti Non ชาย ผู้เป็นแบบแผนเป็นที่ชื่นชอบของคน
นิตย์นิตา 42 นิด-นิ-ตา Nit Ni Ta หญิง ผู้ได้รับการอบรมดีสม่ำเสมอ
นิตย์ธารี 45 นิด-ทา-รี Nit Tha Ri หญิง ผู้มีความสม่ำเสมอ
นิตณิชา 24 นิด-นิ-ชา Nit Ni Cha หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับการอบรมอย่างดี
นิฐิวัสส์ 55 นิ-ทิ-วัด Ni Thi Wat ชาย ปีแห่งความมั่นคงตลอดไป
นิฐิราภรณ์ 46 นิ-ทิ-รา-พอน Ni Thi Ra Phon หญิง ผู้ประดับความยั่งยืนนิรันดร
นิฏฐ์ฑัยห์ 65 นิด-ทัย Nit Thai หญิง ผู้เผาความชั่วร้ายสำเร็จ
นิชรัตน์ 36 นิด-ชะ-รัด Nit Cha Rat หญิง ผู้มีคุณค่าเป็นของตนเอง
นิชพัทนี 36 นิด-พัด-ทะ-นี Nit Phat Tha Ni หญิง ผู้ให้นิรันดร
นิชนิตา 24 นิด-นิ-ตา Nit Ni Ta หญิง ผู้เป็นหญิงนิรันดร์
นิชนัญ 24 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้รู้จักคนไม่สิ้นสุด
นิชชภา 15 นิด-ชะ-พา Nit Cha Pha หญิง ผู้มีความรุ่งเรืองที่เกิดมาบริสุทธิ์
นิจชจารีย์ 52 นิด-ชะ-จา-รี Nit Cha Cha Ri หญิง ผู้เกิดมารักษาความดีอยู่เสมอ
นาวารุจ 24 นา-วา-รุด Na Wa Rut ชาย เรือที่รุ่งเรือง
นาวาบรม 24 นา-วา-บะ-รม Na Wa Ba Rom หญิง สุดยอดเรือ
นาวานล 24 นา-วา-นน Na Wa Non หญิง เรือที่เปล่งแสง
นารินทร์ลัดดา 46 นา-ริน-ลัด-ดา Na Rin Lat Da หญิง สายของหญิงผู้เป็นใหญ่
นาราธฤต 19 นา-รา-ทะ-ริด Na Ra Tha Rit ชาย ผู้มีรัศมีรุ่งเรืองมั่นคง
นาทย์ธนัน 42 นาด-ทะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่น่ายินดี
นาทย์ 24 นาด Nat หญิง ผู้ยินดี, ผู้อิ่มเอิบ
นาถพิชชา 24 นาด-พิด-ชะ-ยา Nat Phit Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
นาถพัฒน์ 36 นาด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ผู้เจริญด้วยที่พึ่ง
นันธณัฏฐ์ 54 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง ความสุขของนักปราชญ์
นันทพัชร์ 42 นัน-ทะ-พัด Nan Tha Phat หญิง เพชรที่น่ายินดี